Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Socializmus vz kapitalizmus - po 20 rokoch II. Poľnohospodárstvo Tlačiť E-mail
Nedeľa, 11 Október 2009 09:15

1. Poľnohospodárstvo

„Zločin“ komunistov na Slovensku v poľnohospodárstve je ukázaný na obrázku 1. Je to vývoj hrubej domácej produkcie  (HDP) v poľnohospodárstve v stálych cenách za socializmu a vývoj po roku 1989, počas kapitalistického úpadku. Z obrázku vidieť nárast produkcie za socializmu a úpadok za kapitalizmu. Zničenie nášho poľnohospodárstva bol praktický výsledok vedecky pripravených krokov kolonizátorov, zväčša z Európskej únie, pri kolonizácii Slovenska. V roku 2007 produkcia v poľnohospodárstve v stálych cenách bola už len 58% roku 1989.

To je za predpokladu, keby produkcia v poľnohospodárstve po roku 1989 nestúpala. Produkcia v poľnohospodárstve po roku 1989, namiesto toho, aby išla 17 rokov dopredu, tak  sa vrátila 40-50 rokov späť. Humanisti a demokrati dokázali zničiť naše poľnohospodárstvo asi účinnejšie ako niekoľko ročná vojna.

 

Obrázok 1
Poľnohospodárska produkcia na Slovensku  (s.c. 2000, mld Sk)

 


Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak v poľnohospodárstve by pokračoval až do roku 2007, ako je extrapolované na obrázku 2. V roku 2007 reálna produkcia v poľnohospodárstve v stálych cenách by bola už len 44% extrapolovaného roku 2007. Z tohto sa dá zhruba vypočítať strata v poľnohospodárstve od roku 1989 do 2007. Vychádza to na 1015 mld. Sk v stálych cenách roku 2000. Vytunelovaní by mohli porozmýšľať, čo všetko by sa za to dalo kúpiť, postaviť, alebo kde tieto peniaze investovať.


Obrázok 2
Poľnohospodárska produkcia na Slovensku
Strata: 1990-2007=1015 mld. Sk (s.c. 2000, mld. Sk)

 

„Zločin“ komunistov v počte dobytka na Slovensku je ukázaný na obrázku 3. Na obrázku je ukázaný počet hovädzieho dobytka na Slovensku za kapitalizmu pred rokom 1948, počas socializmu a súčasného kapitalizmu. Počet dobytka stúpal počas socializmu a radikálne klesol a klesá počas súčasného kapitalistického zázraku. V roku 2007 počet hovädzieho dobytka bol už len 31% počtu v roku 1989. Toto percento by bolo ešte nižšie keby sme extrapolovali komunistický zázrak až do roku 2007. Predpokladám, že zdecimovanie počtu dobytka na Slovensku pripravili odborníci v EU už dávno pred prevratom 1989, pretože len tak sa dá vysvetliť profesionalita  s akou „demokrati“ dokázali zdecimovať počty dobytka účinnejšie, ako počas druhej svetovej vojny Nemci, Červená armáda, slovenskí a ruskí partizáni dohromady. Možno teraz máme menej hovädzieho dobytka na obyvateľa, ako v 19. storočí, alebo za čias Márie Terézie.


Obrázok 3
Počet hovädz. dobytka na Slovensku (v tis. ks)

 

„Zločin“ komunistov v počte ošípaných na Slovensku je ukázaný na obrázku 4. Počet ošípaných stúpal počas socializmu a radikálne klesol a klesá počas súčasného kapitalistického barbarizmu. V roku 2007 počet ošípaných bol už len 35% počtu v roku 1989. Toto percento by bolo ešte nižšie keby sme extrapolovali komunistický zázrak až do roku 2007. Aké sú straty v počte ošípaných v korunách alebo eurách, za predpokladu, že ich počet by  nestúpal po roku 1989? Z obrázku sa dá vypočítať, že okolo 17 miliónov ošípaných si demokracie a oslobodenie slovenského poľnohospodárstva od komunistickej totality neužilo.

 

Obrázok 4
Počet ošípaných na Slovensku (v tisíc ks)
Strata za roky 1990-2007 = 17 miliónov ošípaných


Podobne ako v prípade ošípaných to platí aj v prípade oviec, ako je ukázané na obrázku 5. Z obrázku sa dá vypočítať, že v roku 2007 sme mali len 56% počtu oviec v porovnaní s rokom 1989 a že  okolo 4 milióna oviec si demokracie a oslobodenie slovenského poľnohospodárstva od komunistickej totality neužilo.

 

Obrázok 5
Počet oviec na Slovensku (v tis. ks)
Strata za 1990-2007 = 4,11 milióna oviec

„Zločin“ komunistov v produkcii a spotrebe mäsa na Slovensku, je obzvlášť významný, lebo sa jedná o potravinovú bezpečnosť Slovenska. Preto ho naše médiá nesmú prezradiť.  Aj im to aj trochu uznávam, pretože myslieť na potravinovú bezpečnosť Slovenska počas novembrových osláv antikomunistického orgazmu, by mohlo pokaziť akékoľvek jeho vyvrcholenie. Z obrázku 6 vidieť „nehorázny zločin komunizmu“, keď produkcia mäsa na Slovensky stúpala až do roku 1990 a po prevrate začala závratným demokratickým tempom klesať. Produkcia mäsa na Slovensku v roku 2007 dosiahla len 31% socializmu a stále klesá. Predpokladám, že takýmto závratným tempom klesala produkcia mäsa na Slovensku naposledy počas hynutia dinosaurov.
V produkcii mäsa počas kapitalistického zázraku sme sa vrátili viac ako 50 rokov dozadu. Je možné, že na jedného obyvateľa, dnešná produkcia mäsa už môže byť na úrovni prvých Slovanov, ktorí na našom území začali poľnohospodáriť pred viac ako tisíckou rokov.


Obrázok 6
Produkcia mäsa na Slovensku (v tisíc ton živej váhy)

 

 Keď extrapolujeme vývoj produkcie mäsa až do roku 2007, dajú sa odhadnúť straty v produkcii za obdobie 1990-2007 (obrázok 7). Strata je 5,9 miliardy kg živej váhy. Koľko je to v eurách alebo koľko bytov by sa dalo za to postaviť? Možno sa to dozvieme, ak sa o tom odvážia v novembri naši osloboditelia diskutovať.


Obrázok 7
Produkcia mäsa na Slovensku (v tisíc ton živej váhy)
Strata za 1990-2007 = 5,9 milióna ton živej váhy

Klasickým príkladom „zločinu komunistov“, opakovaným asi miliónkrát od prevratu 1989 bol nedostatok mäsa za socializmu. Týmto zločinom sa často začínalo štandardne tunelovať na Slobodnej Európe alebo Hlasu Ameriky. Doteraz o tom vedia krásne básniť nielen štandardne vytunelovaní, ale už aj slabo pritunelovaní počas veľkých a malých antikomunistických orgazmov. Tento zločin je ukázaný na obrázku 8. Spotreba mäsa stúpala počas komunistického zázraku a klesá počas kapitalistického barbarizmu. 
K spotrebe mäsa počas socializmu ma viažu dve príhody z USA, z roku 1988, keď som tam bol na študijnom pobyte. Za čas som tam žil v spoločnosti, nazvem to Nort-Haven-komúny, kde bol poradovník, kto bude kedy variť večeru pre ostatných. Pamätám si, že ja som vždy varil večeru s mäsom. Až sa ma všetci začali vypytovať, že či ja doma v Československu jedávam každý deň mäso. Viem, že som im odpovedal, že v našej rodine sme jedáva každý deň mäso, možno okrem piatku, keď bol pôst. Neviem, či mi uverili.
Druhá príhoda je spojená z dokumentárnym filmom v TV v USA. Bolo to približne v roku 1988 alebo na jar 1989. Bol to dokumentárny film o nedostatku potravín v socialistickom Československu. Pamätám si ako kamera počas komentára stále zaberala frontu asi 15-30, väčšinou mladých ľudí, ktorý stáli v rade pri stene. Dlhý televízny šot bol ukončený pomalým otáčaním kamery od ľudí stojacích vo fronte na ulicu. Až vtedy som zistil, že ľudia stáli vo fronte na Václavkom námestí v Prahe, a ako som si prečítal zo záberu kamery na „obchod“, čakali na žemľu alebo párky, pretože nápis nad okienkom do ulice bol „rýchle občerstvení“.


Obrázok 8
Spotreba mäsa na Slovensku (kg/obyv/rok)

 


Ďalší významný „zločin“ komunistov vidieť na obrázku 9 v produkcii a spotrebe mlieka na Slovensku. Produkcia mlieka stúpala počas komunistického zázraku a rapídne poklesla počas kapitalistického barbarizmu. V roku 2007 bola už len 52% v porovnaní zo socializmom. To je za predpokladu, keby produkcia mlieka po roku 1989 nestúpala. Produkcia mlieka po roku 1989, namiesto toho, aby išla 17 rokov dopredu, tak  sa vrátila 50 rokov späť. Pravdepodobne aj v tomto prípade naši osloboditelia od komunistickej totality pracovali profesionálne.


Obrázok 9
Produkcia mlieka  na Slovensku (v mil. litroch)

 


Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak v produkcii mlieka by pokračoval až do roku 2007, ako je extrapolované na obrázku 10. V roku 2007 reálna produkcia mlieka by bola už len 40% extrapolovaného roku 2007. Z tohto sa dá zhruba vypočítať strata v litroch mlieka od roku 1989 do 2007. Vychádza to na 21 miliárd litrov, t.j. 389 litrov na obyvateľa Slovenska a 3,2 litra mlieka na obyvateľa našej planéty.

 

Obrázok 10
Produkcia mlieka  na Slovensku (mil. litrov)
Strata 1990-2007 = 21 miliárd litrov mlieka

 


Podobný trend ako produkcia mlieka má aj spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na obyvateľa, ako vidieť na obrázku 11. Za socializmu spotreba rapídne stúpala a za kapitalizmu ešte rapídnejšie klesala, v roku 2007 bola len 61% v porovnaní s rokom 1989. Aj v tomto parametri sme sa vrátili pravdepodobne do dôb Márie Terézie alebo možno aj do doby príchodu Cyrila a Metóda na územie Slovenska.

 

Obrázok 11
Spotreba mlieka a mlieč. výrobkov (kg/obyv)


„Zločin“ komunistov v produkcii vajec na Slovensku je ukázaný na obrázku 12. Z obrázku vidieť, že produkcia počas socializmu stále stúpala,  a keby nedošlo v roku 1989 k prevratu a demokratickému ničeniu produkcie vajec, tak dnes by sme vajcami mohli kŕmiť aj Číňanov. V roku 2007 produkcia vajec bola len 61% produkcie z roku 1989.

 

Obrázok 12
Produkcia vajec na Slovensku (mil. ks)

 

 

 Keď extrapolujeme vývoj produkcie vajec až do roku 2007, dajú sa odhadnúť straty v produkcii vajec za obdobie 1990-2007. Strata je 18,2 miliardy vajec, t.j. 14 vajec na každého Číňana, alebo 2,8 vajca na každého obyvateľa našej planéty (obrázok 13).

 

Obrázok 13
Produkcia vajec na Slovensku (mil. ks)
Strata: 1990-2007=18,2 mld vajec

 

 

Ďalší vzorový príklad „zločinu“ komunistov je ukázaný na obrázku 14., kde je zobrazený rozvoj vinohradníctva na Slovensku počas komunistického zázraku a jeho úpadok po oslobodení Slovenska od „komunistickej totality“, keď nastúpil kapitalistický barbarizmus. Zrejme aj tento výsledok kapitalizmu by mohol zabrániť vyvrcholeniu počas novembrového antikomunistického orgazmu a preto predpokladám, že v rámci slobody slova a demokracie nebude v našich mienkotvorných médiách prezentovaný.

 

Obrázok 14
Plocha vinohradov na Slovensku (Tisíc, ha)

 

 

Štatistické ročenky SR podávajú ešte mnoho ďalších dôkazov o „zločinoch“ komunistov. Ja som pre zaujímavosť vybral len pár parametrov. Záujemcovia o ďalšie parametre si môžu prezrieť Štatistické ročenky SR.

Záverom k tejto časti ma najviac zaujíma, či pisatelia a diskutujúci v rámci kultúry antikomunistického orgazmu ozaj o faktoch socializmu v porovnaní s našim 20-ročným kapitalistickým vývojom nič nevedia, alebo vedia a boja sa ich povedať, alebo majú totálne vytunelovaný mozog, alebo ich genetická morálna úchylka im nedovolí správať sa ináč, alebo sú to naši mentálni deprivanti, alebo morálni mrzáci. Toto by bolo treba vyšetriť. Samozrejme, je potrebné vyšetriť aj mňa a presne na to isté.

 

 

 

 

 

 

 


 

Komentárov
Vyhľadávanie
Prokop   |2009-10-12 11:40:56
po 1989 sme sa stali otroci kapitalizmu - vládnu nám boháči, degenerovaní
10 000 ročnou históriou civilizácie - intelektuálne beštie, ktorí
nenávidia múdrosť
epson475   |2009-10-14 02:36:26
no ono ani tak nejde o to kto nam vladne alebo ci je bestia alebo nie ale myslim
ze by sme sa asi vsetci normalny ludia maly zamysliet ci vidina bohactva a
prpichu nam stoj za to aby sme kazdy vecer pred telkou obzuvaly stary chleba a
ci by nebolo na case pokracovat v ceste ktoru sa snazily vyslapat nase mami a
otcovia
a ci nam vladnu otrokary nuz ano vladnu ale to sme predsa v novembry
roku 1989 chcely a za to sme strngaly klucami na namestiach
skoda ze sme
nepocuvaly vtedy sudruha Strogala ked vravel ludia neviete co robite bude len
horsie a kao vidim mal pravdu vratily sme slovensko a cele ceskoslovensko do 30
rokov do biedy a chudoby a ponizenia ,tak ako ludia ohybaly chrbty pred
statkarmi tak ich dnes ohybame pred zamestnavatelmi

ale ironicke je ze si za
to mozeme sami ,sami sme to dopustili a sami sme to dokonca vytali ,tak co sa
stazujeme

skoda je len to ze dnes sa nevieme tak ako v roku 89 postavit bez
strachu a ist zrusit tento sistem ktory nestoji ani za deravy hrniec

mna by
len zaujmalo z coho mame taky velky strach .
irdun   |2009-10-14 21:01:50
- predsa v novembry
roku 1989 chcely-

Pred novembrom u nas neboli
otrokari.
Padam na nos.
Po tych co chceli odist z raj apracujucich otrokari
strielali na hraniciach.
O tych co chceli studovat rozhodovali otrokari
vydavanim kvot na VS, kadrovych posudkov a bodovym systemom za politicku
angazovanost rodicov (!!!)
Pracujucich zotrocovali diskriminacnymi mzdovymi
tabulkami sustavou ZEUMS 1 a 2.
O tych co chceli vycestovat a len sa pozriet na
zapad rozhodovalo 13 komisii otrokarov (horsie ako za feudalizmu,tam o poddanom
rozhodoval len 1 feudal!)
Mladym muzom odnali na 2 roky aj tie zvysky ludskych
prav ty ze ich zatvorili do väzeniu podobnych kasarni patriacich
najzbytocnejsej a najdrahsej institucie za socializmu zvanej CSLA...

(Ak
obhryzas stary chleba pri telke,je to vylucne tvoja chyba a mal by si sa nad
sebou zamysliet.Moznosti je radovo viac ako pred ´89. Pluvat ohen a siru na
okolity svet je to co ti najmenej pomoze...)
siri   |2009-11-04 08:50:44
Možno ak by ste tak katastrofálne nezanedbali vzdelanie (o čom vypovedá
Váš pravopis), nemuseli ste obhrýzať starý chlieb. Kapitalizmus s tým ozaj
nič nemá.
canario447  - irdun, irdun   |2009-10-14 21:39:25
Irdun, ty proste nesmies chybat nikde.Proti faktom, grafom a jasnym cislam
vytasis s bla,bla,bla a cakas ze ti to niekto uveri. Skusme sa vsak pozriet na
to co pises:
Po tych co chceli odist z raja strielali na hraniciach. Prelozene
do normalnej reci. po tych ktory sa dopustali trestneho cinu nedovoleneho
prekrocenia hranic strielali.Nuz neviem,ale ak sa niekto dobrovolne podujme
spachat trestny cin s vedomim ze za to moze byt zastreleny, je to jeho blbost.
Mimochodom, preco sa asi zakon volal "nedovolene prekrocenie hranic" ?
Zrejme preto , ze existoval aj dovoleny sposob,ale ako pises o tom kto moze a
kto nemoze tie hranice prekrocit rozhodovala 13 clena komisia. Hmmm, neviem sice
kolko clena komisia o tom rozhodovala, ak vobec nejaka. mam vedomost o tom ze
trebalo zohnat kadejake potvrdenia, ale dalo sa.kto napise ze nie tak vyslovne
klame.Inak by nemohla dcera slavneho disidenta p. Carnogurskeho studovat v
Parizi,ze ano.Ani p. Havel by nemohol cestovat dost casto pozriet dedka do
Rakuska atd.A zajazdov pre tych co sa chceli ist naozaj len pozriet na zapad
ponukal Cedok celkom dost. Niekde by sa este nasiel katalog pobytov z tej
doby.
Kvoty na VS? Hmm,ano,boli.Otazka a dnes niesu? Alebo ako nazves
akreditacny proces VS, platby za VS a podobne veci? Neviem ako ty,ale ja v tom
vidim jednoznacnekvoty na prijem poctu studentov.O nejakej politickej
angazovanosti koluju len myty. Naopak kopu ludi ma VS a nikdy neboli angazovany
ani oni ani rodicia,takze taras. Ze nejake deculo papalasa by bez ockovej
tlacenky a prsulom nevystudovalo, neznamena ze tak robili vsetci.ostatne dnes sa
deje presne to iste a kto na to ma.....(vid pripady z Ceska)Pracujuci boli
zotrocovany? A cim prosim ta? tym ze vsetci mali pracu a este boli do nej
nahanany zakonom? Som netusil ze to je otroctvo.Skus sa ist popytat 12 %
nezamestnanych na SK ako sa na to tvoje "otroctvo" pozeraju oni. ZEUMS
bolo zotrocenie ludi? Ak sa nepletiem tak to bol system ako motivovat ludi
lepsie pracovat. Ze moc nefungoval (alebo len ciastocne) je uz druha vec, ale
vyhlasit ho za zotrocovanie spolu s tabulkovymi platmi? nuz tusim prave ten
ZEUMS riesil premie a priplatky k tym tabulkovym platom. Ale aby sme
neteoretizovali. Zober tie otrokarske tabulkove platy a sstem premii ZEUMS a
chod sa porozpravat s tymi pracovnikmi na SK co dnes pracuju za minimalnu mzdu (
ktoru chce SaS tak velkodusne zrusit)Skromne odhadnem ze ich bude tak 40 - 60 %
zo vsetkych pracujucich, a chod sa ich opytat ci by nerobili radsej za ten
otrokarsky tabulkovy plat ako pises a premie podla ZEUMS.Garantujem ti, ze s
minimalnou mzdou moc nepochodis.Uz len preto,ze za tie tebou nazvane otrokarske
tabulkove mzdy ludia mohli zit v celku normalne ( nik netvrdi ze v blahobyte)
ale za dnesnu min. mzdu nemas ani na najom.Kdeze su ostatn...
irdun   |2009-10-15 19:05:40
.o tych ktory sa dopustali trestneho cinu nedovoleneho
prekrocenia hranic
s...vedomim ze za to moze byt zastreleny,.

Tak toto je fakt vyrok roka!!!

Este
raz zopakujem co som tu uz raz napisal:
V roku 1935 boli v Nemecku demokraticky
zvolenou vladnou stranou NSDAP parlamentnou väcsioou schvalene dobre zname
norimbergske zakony.Predpokladam ze vies o com boli.
Odpovedz mi laskavo na
otazku:boli tieto zakony moralne bezchybne preto ze boli schvalene zakonnou
parlam.väcsinou?
(Odpovedz ano alebo nie)

Presen takato situacia bola u nas za
komunistov:Existovalo mnoho zakonov ktore boli proti rirodzenej ludskej
moralke.Este s tym rozdielom ze komunisti nikde v Europe nikdy nevyhrali volby
nadpolovicnou väcsionu a k moci sa dostali vylucne pucom alebo brutalnym
nasilim.
Ziaden totalitny rezim,vcetne fasistickeho Francovho
Spanielska,juhoafrickej al.juhoamerickych diktatur alebo iranskeho allahizmu
NIKDY netrestal smrtou prekrocenie hranic-v tom boli komunisti exotickou
jednickou (velmi tragickou).V Pinochetovom Chile kto chcel,zobral pas a mohol sa
vystahovat kde len na svete chcel.
Komunisti si boli uz po par rokoch vedomi,
ze nie su schopni zabezpecit ludu ani zdaleka taku ziv.uroven ako maju pracujuci
na zapade (nehovoriac o tom co vsetko ludom naslubovali) a preto museli za
kazdu cenu zabranit moznosti porovnavat. Bola to neschopnost sutazit-nic
ine.

... dcera slavneho disidenta p. Carnogurskeho studovat v
Parizi...

Stary
Carnogursky (Palo) co by vysoky aktivista HG zachranil Husakovi zivot. Tam boli
osobne väzby.
Ludi ktori nemohli studovat z politickych dovodov bolo
dost,osobne niektorych poznam.

...Otazka a dnes niesu?...
Dnes mozes ist
studovat kde len na svete chces.Ci nie??? (samozrejme ak mas na to prospech)
canario447  - irdun,irdun pokr....   |2009-10-14 21:40:44
Kdeze su ostatne veci. A slavne a stale sa opakujuce rady, ak ti je zle zacni
nad sebou uvazovat, zacni podnikat, zmen pracu, zman bydlisko.....to si nechaj
od cesty pre nejakych totalnych tupcov. Vies preco? nuz pretoze musi niekto aj
odpadky vyvazat, aj kanaly kopat aj travnik posekat, aj chleba upiect, aj pri
pase stat aj hnoj v mastali kydat,lebo ak nie, tak by sa pani podnikatelia,
dusili vo vlastnej spine, brodili po pas v odpadkoch a nemali by co zrat.Totizto
nemozu vsetci podnikat, tak ako nemozu byt vsetci milionarmi. Na druhu stranu,
aj tyto podla tebe zrejme blbci, uboziaci a flakaci, maju taktiez pravo slusne
zarabat a slusne zit.V opacnom pripade z nich system robi sluhov a otrokov a to
je presne to co nas slavny sucasny system robi tak z 60 - 70 % obyvatelov
krajiny. Nic, len luzu. A este k zakl. voj. sluzbe. neuveris, ale tato sranda
fungovala takmer rovnako skoro vo vsetkych krajinach sveta, bez rozdielu ci tam
bol socializmus, alebo kapitalizmus. Tak o akom odnati osobnych prav tocis?V
Spanielsku za slavnej ery najvacsieho praviciara senora Aznara bola dvojrocna
prezencna vojenska sluzba povinna presne tak ako u nas.Aha, to len u nas boli
komousi svine. Ked to iste robil velky zapadny demokrat tak to uz je ine, to uz
je to spravne, lebo to oni predsa robili v zaujme hajenia demokracie. Ja somar
som zabudol...ked dojde rec na demokraciu tak v jej zaujme je dovolene uz
vsetko...he he.
Uplne na zaver, preco vy praviciari mate vo zvyku vsetko
zosobnovat? Ak niekto napisal ze ci nam to stoji hnad sa za vidinou bohatstva a
pritom po veceroch obzuvat suchu korku chleba pred telkou,nemyslel to zrejme na
seba ( ale pokusit sa ho tym hned urazit to si neslo odpustit, ze irdun), ale
bolo to myslene ako metafora. ocividne ty namodralejsi metaforam nerozumeju. len
tak mimochodom, tam kde sa "epson" nachadza, nemoze obzuvat chlebovu
korku red telkou. Chleba tam totiz nepoznaju.To len pre tvoju osobnu informaciu
Irdum, ze nie vsetci sedia doma za pecou tak ako si to ty myslis a pluju ohen a
syru. Ono, mozno niektory aj presli kus sveta a mozu porovnavat a len smutne
konstatovat kam to SK speje. Pre teba je to ale hned ohen a syra. No co uz, aj
taky dusevny mrzaci ako ty musia existovat.A ber to bez urazky. Raz mi ktosi
povedal ze som svina. Odpovedal som mu , ze ano, ze samozrejme. Ak by neboli
svine,nemali by sme kazdu nedelu bravcove rezne na obed, tak neviem na co sa
vlastne stazuje. No nic, mozno niekdy pochopis aj ty....
Matej   |2009-11-03 14:37:51
Bohatstvo ty a tebe podobni su na smiech. Komunizmus je mrtva zastarala
hovadina. Kapitalizmus je jediny sposob ako sa clovek moze mat dobre. Cely ten
vas komunizmus si chodte praktikovat niekde kde o to maju zaujem, no pochybujem
ze taku krajinu najdete. Uz kurnik pochopte ze je to za nami. Teraz ? Teraz sa
ma dobre ten, kto sa chce mat dobre. Vtedy sa mali dobre len komunisticke svine
a ostatni boli nepriatelia systemu. Chodte uz konecne do riti bolsevici NEVHODNY
VYRAZ!ni, tych par starych trotlov a mozno este dementnych ficovolicov vas nikdy
nezachrani. Ste nuly
canario447  - este dodatok   |2009-10-14 21:46:38
Jedna vec mi vrta hlavou ked tak rozmyslam nad tym co si pisal.Preco, ked sa nam
na SK od roku 89 zije tak skvelo, je v tomto state tolko nestastnych a smutnych
ludi.Pamatam si ako sa casto v novinach za sociku pisalo, ze u nas sa ludia malo
smeju. Nuz,ano, vtedy to mohla byt ciastocne pravda,ale v porovnani s dneskom
sme sa vtedy priam rehotali non stop. Ono asi preto vychadza z prieskumov jedno
zarazajuce cislo. Na otazku ci sa zilo v socializme lepsie v roku 89 - 90
odpovedalo tusim nieco cez 40% opytanyc ze vtedy to bolo lepsie. Do dnes toto
percento vyletelo na nejakych 72%. Zaujimave konstatovanie statistiky, nemyslis?
ja viem, odpovies, ze to vsetko su flakaci, tupci s nizkym vzdelanim a
dochodcovia. Hmm, ok.len z tych statistik vychadza este jedno zaujimave cislo a
tym je pocet percent ludi co si mysli ze v sucasnej dobe sa zije lepsie. Je to
cislo smiesne male a naviac, za celu dobu nemenne.No nic, ty budes ocividne
patrit do tych tusim 7% co su spokojny.Tak si zi v svojej iluzii, ale nechaj zit
aj ostatnych,ktorych je viac.Tak to predsa kaze demokracia,nie?
irdun   |2009-10-15 19:12:27
Moc sa o tom nehovori ale komunizmus urobil nepredstavitelne skody aj na ludskej
dusi (ak chces psychike),Syndrom väzna prepusteneho z cely, syndrom Zidov
ujdenych z Egypta.
Cast ludi (hlavne strasich) stratila schopnost starat sa sama
o seba.Ani zviera cely zivot zavrete v klietke (kde dostava zivotne minimum) nie
je schopne prezit vo volnej prirode. Sloboda tymto ludom prekaza,nevedia co s
nou, nie su schopni prezit vo volnom trhu (myslim to obrazne).
Z toho dovodu
su dosledky toho co u nas bolo do r.89 tak dlhotrvajuce a dostat sa z tejto
zavislosti bude trvat desiatky rokov...
epson475   |2009-10-15 02:08:10
Tak ja velmi pekne dakujem Canariovi 447 za vystizne poopravenie mojho prispevku
a tiez dakujem irdunovy za jeho ponizovanie a len tak mimochodom sa mi paci ako
sa dookola prebera aka bola KSC brutalna organizacia a ako vsetkym len skodila


Tak len pre informacu ako som za socializmu u nas pocul a myslim ze to doklada
aj vela hystorikov a ahystorickych udalosti bolo byvale ceskoslovensko v roku 45
totalne zdevastovane a slovensko bola cisto polnohospodarska oblast skoro bez
priemyslu tak zacnem len asi tym priemyslom
za 40 rokov sa vybudoval tou zlou
Ksc v celej krajine priemysel ,len taka mala poznamka, Napriklad automobilka
TATRA bola od roku 35 zamerana cisto na vyvojensku vyrobu a mala sa podla
dekretu z roku 1931 uzatvorit v roku 47 k comu nedoslo po znarodneni ale tri
roky pred znarodnenim nevyrobyla tatra ani jedine vozidlo , na okraj Tatra je
jedine vozidlo vo svojej triede a ziadne inne sa mu v skuskach a testoch
nevyrovna , za dalsie brenensky zetor a jeho pobocka v Martine kde je dnes
vyroba Jon Deere, brne sa vyraba stale ten isty crystal ktory sa tam vyrabal aj
pred 25 rokmi ,jaj teraz je lepsie oplastovany a aj o niekolko milionov drahsi,
co tak vybudovane mesta za ery ksc len tak namatkovo banicke mesta ako Kladno
alebo strojarska velkovyroba Nova Dubnica ktora je mometalne v krachu a nas
vymysel UNC sa vyraba bez licencii po celom svete a nikomu to u nas
nevadi.
Podniky akymy bola Tesla Pardubice a Sigma Olomouc alebo Sigma Polomka
poznaju po celom svete a chvalia si byvale vyrobky , len tak pre informaciu
Ceskoslovensky montery v rokoch 50-60 postavyli v Columbii prvy modul Rafineriie
v Baranca Bermeje a do dnes je tento modul v tejto rafinerii najproduktivnejsi
zo vsetkych aje ich 120, ak by niekto chcel vediet skade to mam tak som tam
prednedavnom pracoval
Ceskoslovensko v ramci pomoci rozvojovym krajinam
dokazalo pomahat nespoctu krajin ci uz na vychode alebo na zapade ,napr vo
Venezuele postavilo Textilku vo Valencii dva cukrovary a dve rafinerie
Textilka
funguje dodnes a je az na pocudovani ze ma presne ten isty sortiment latky ako
maly za ery KSC bzvil v Ruzomberku , dalsie podniky sme si predaly ako napriklad
VSZ v kosiciach ktora bola da sa povedat po 2 svetovej vojne totalne destrukcnom
stave detvianske strojarne sme predaly Volvu
O tom ze ty zly komunisti
vybudovaly kompletnu infrastrukturu statu, nemocnic a socialnych zariadeni
domovou dochodcov , skol kde napriklad studovaly aj kubansky doktory ktory su
dnes povazovany za najlepsich doktorov na svete a system skolstva ma kuba prave
od nas , skolok , a jasli , a to vsetko pre pracujuci lud to tiez davno nik
nevidi
to ze taka mala krajina akou je Ceskoslovensko kedysi dokazalo stavat
fabriky cukrovary , textilky a rafineriie po celom svete na to uz asi tiez kazdy
zabudol napriklad n...
epson475  - re:   |2009-10-15 02:12:42
napriklad najvecsim nasim dlznikom do roku 2007 bola Siria ktora nam dlzila
tolko dolarov ze by chod nasho statu bez akejkolvek cinosti bol v uplnom
poriadku az podnes ale kedze boly v roku odpustens vsetky zahranicne dlhy tak
nic.
nechcem tu riesit zabomisie vojny kolko ludi bolo zabytich tou brutalnou
KSC lebo aj tak to nik nevie a ani sa nikdy nedozvie ale verim tomu ze je to
zanedbatelne mnozstvo ludi oproti tomu kolko ludi rocne zomrie na obycajnu
chripku alebo na dehidrataciu alebo hlad a ak mi moj otec ktory bol na 5 rokov
za ery KSC odsudeny ako podvratny zivel a rozvracac statu a tento trest si
odsedel , alebo lepsie odmakal v uranovych baniach v Jachymove a dalsich 5 si
odkrutil ako PTPak v uholnych baniach v Karvinej konkretne Dul Armada povie po
10 rokoch demokracie a slobody v Ceskoslovensku ze Komunisti boly anieli oproti
dnesnym demokratom tak mu budem verit pretoze on si za komunizmu vytrpel svoje a
len tak mimochodom ani ja som nevystudoval to co som chcel a ani moj brat ale
pre to sa svet tocit neprestane

Ja si len nemozem pomoc ako niektory ludia
stale dokolecka opakuju tie iste frazy po ludoch co chcely odist strielaly na
hraniciach , asi by si sa mal zobudit a ist sa pozriet na mur Hamby do Mexika
kolko ze bolo tych zabytych na hraniciach za 40 rokov KSC myslim ze mur Hamby v
mMexiku uz davno nad tymto cislom dominuje a to este ani poriadne nestoji a
velmi mi to pripomina berlinsky mur niekomu asi nie
alebo fraza o nizkych
mzdach , len tolko , moj otec za ery kedy bol perzekuovany a prenasledovany a
musel stale menit zamestnanie z tych miezd postavil v Kosiciach chatu a v
Ruzomberku dom svojpomocne a veru vlastnymi silamy lebo pomocnikov moc nebolo a
vychoval z mojou mamou 4 deti z ktorych 3 maju vysie vzdelanie ako maturitu , ja
si to pri tych dnesnych minimalnych mzdach ani len neviem predstavit na
slovensku, nieto este zrealizovat kymkolvek a ak mozem podotknut takych ludi co
chodily poctivo do prace kazdy den a dostavaly svoju mzdu a stej stavaly a
nielen pre seba ale aj pre svoje deti bolo len u nas neurekom ,len tak
mimochodom irdum spytaj sa svojbo otca za co postavil dom alebo odkoho ma byt
som velmi zvedavy co ti na to povie

Este jedna vec na zaver komunisti ty zly a
spinavy co nas len vykorystovaly a utlacaly vybudovaly prosperujuci stat v
ktorom po roku 89 mohlo byt uz len lepsie a boly by sme davno za vodou ,lenze
sme chcely capitalizmus ,priznam sa aj ja som vo svojich 15 rokoch vtedy
rozmyslal podobne a tez som bol za ,To co je dnes ale nezodpoveda mojim
vtedajsim predstavam ani len hmlisto a otom ze nasa demokracia zije len stoho ze
rozpredavame majetok statu do vsetkych moznych kutov sveta sa ani zmienovat
nebudem

Co sa tyka korky chleba co ohryzas pred televyzorom ,irdun ak si na
slovensku je mozne ze na viac nemas ako ...
epson475  - re: re:   |2009-10-15 02:14:23
pisat taketo sprostosti na stranku ktora sa venuje faktom ktore niesu len frazy
ale su overene a ak im nedoverujes mozes si ich overit sam

este jednu vec
chcem povedat alebo skor napisat kedze Ceskoslovensko malo najprisnejsie normy
na potraviny na svete tak moja osoba sa prestahovala hned potom ako sme presli
na europske potravinarske normi pri ktorych nie je dolezita chut produktu ale
jeho obal a velkost a zakrivenie , ako napriklad pri bananoch
Jediny stat na
svete ktory pochopil o co slo v ceskoslovensku a v jeho systeme je momentalne
Venezuela kde dokonca aj potracyny chutia ako u nas za tych zlych komunistov to
bude asi tym ze prebraly kompletne nase potravinove normy ,ak mas nieco proti k
kvalite potravin za komunistov tak potom prepac ale ja chcem jest na ranajky
jogurt a nie zafarbenu vodu od danone a na obed si chcem dat syr co je 100
percentny syr a nie soja a tiez mam rad parky ale parky nie 100 percen soje
ochutenej ako parky len tak pre zaujmavost co si myslis ze jes ked tlacis do
hlavy Bratislavske parky myslis ze meso si na velkom omyle tie parky ani okolo
mesa nesli kamionom
mohol by som pokracovat napriklad o tej zafarbenej vode
comu Vy dnes na slovensku vravite mlieko ale nebudem lebo je zbytocne sa hadat
zo zadubencami co si myslia ze nik inny len stricko sam ma pravdu
Z pozdravom
epson475
Irdun   |2009-10-15 19:18:07
Na temu CSSR priemyslu som odpovedal v kapitole Kriminalita a upadok
spolocnosti.
Nemam k tomu co viac povedat.

...napriklad najvecsim nasim
dlznikom do roku 2007 bola Siria ktora nam dlzila
tolko dolarov...

A ktory
idiot z UVKSC zacal s nimi obchodovat ked bolo jasne co je to za rezim a ze tie
peniaze nikdy neuvidime?
(Alebo ze by objednavka z Moskvy?)
epson475   |2009-10-16 02:35:16
chlapec moj pekny vidim podla vekosti tvojho prispevku ze vlastne nemas co
povedat

Ja som sa tu totiz nebavil o nejakych statistikach ale o realnom
zivote ktory som zil pred 20 rokmi v byvalom ceskoslovensku , ale len tak na
okraj som si precital niektore tvoje prispevky aj ten o priemysle a naozaj mas
pravdu ze nova dubnica uz mala v roku 91 dlh 50 miliard ale v roku 88 bola v
zisku 160miliard ceskoslovenskych korun
ked uz sa bavyme o neschopnosti
polnohospodarstva ako mi vysvetlis JZD Slusovice

co sa tyka tych dolarov co
nam dlzila libia to aby sa ti lepsie pocitalo pretoze co ja viem tak nas stat z
dolarmi neobchodoval a inak ten dlh predstavoval 40 nasobok dnesneho statneho
rozpoctu len tak medzi nami

je samozrejme ze sme musleli dotovat niektore
vyrobne kapacity pretoze by sme koly embargu nemali co zrat ale povedz mi jedno
kde sme na to braly ked podla teba sa vyrabalo na sklady a nic sa nepredavalo


len tak medzi nami ked padol socializmus som si pravidelne kupoval jeden
casopis a vnom zvikly porovnavat niektore nase vyrobky zo zahranicnymi a kym
napriklad nas cazetak Condor ktory sme vyrobyli v spolupraci z polskom ,dodaly
plasty stal 5500KSC porovnatelny zo zapadu stal 12000 ksc takze neni vsetko
lacne aj dobre to ze po pade socializmu nas zapad zahltil zastaralimi a
nepotrebnimy vecami ok sak je to vidno ako je na tom dnes europa kolko
vzdelanych ludi ma a ako si zije

Vsetko co chcem povedat je ze slovensko sa
ruti do priepasti z ktorej uz niet navratu a este sa pri tom smeje ale to je dan
za nove auto a velky priestrany dom , ze jeme odpad to nam nevadi ze pijeme
pomali vodu z kanalu tiez nevadi a ze nas kazda institucia akazdy clovek chce
zodrat z koze len aby sa mal trochu lepsie to sa da tiez prehliadnut ale ze kam
sa clovek obrati je buzerovany ako male detcko a sliape sa po jeho zakladnych
pravach ako je pravo na vzdelanie a na zdravotnu starostlivost a pravo na pracu
tak to bohuzial ja respektovat nemienim a nebudem a moze sa tu akykolvek
kapitalista aj vies co

ja vzdy tvrdim jedneho dna pride na psa mraz a ako tak
sledujem tak aj na Vam smelinarom a podvodnikom jedneho dna odzvoni a dufam ze
budem pri tom
epson475   |2009-10-16 02:38:17
este tak na okraj co sa tyka zakonov je jedno ci su zle alebo dobre vies co je
povinostou kazdeho obcana statu

DODRZIAVAT ZAKONY ci uz su take alebo makove
alebo mi chces povedat ze ak bude dnes u nas platit zakon ze nesmies pit alkohol
pod hrozbou smrti ty si budes uplne kludne na lavicke popijat rum ?
irdun   |2009-10-30 19:25:22
Ak sa k moci dostane luza demokr.cestou (skvely priklad Nemecko 1929) a
odhlasuje si zakon ze kazdeho modrookeho treba odstrelit budes takyto zakon
posluchat?
irdun   |2009-10-30 19:26:58
Co sa tyka polnohosp.copypastujem co som uz napisal predolsy
raz:

1.Polnohospodarstvo.Pokles polnoh.vyroby po r.89 bol vcelku
logicky-otvorili sa
hranice a na nas trh prisli pol.vyrobky z inych krajin
ktore boli LACNEJSIE ako
domace.Bolo vyhodnejsie kupovat zahr.vyrobky ako
domace.CS polnohosp.sa desiatky rokov udrziavalo v akom takom stave len za cenu
obrovskych masivnych dotacii, ktore deformovali ceny pol.produktov a udrziavala
sa neefektivna
pol.vyroba.dojicky,traktoristi,opatro vatelia prasiat
atd...zarabali za sociku
4000 KCs,inzinieri a lekari 3000,ucitelia 2500-2800.To
nepotrebuje komentar.
Stat po 89tom prestal dotovat neefektivnu pol.vyrobu-to
je vsetko.
Na trhy vstupili ini dodavatelia ktori vedeli vyprodukovat lacnejsie
a efektivnejsie ako tzv.rolnicke druzstva-vot vsjo,tavarisci,ku vsetkym tymto
statistikam. Este ale mohol auto pridat napr.statistiku spotreby juzneho ovocia
pred a po 89.
Urcite by to bolo zaujimave porovnanie
alex  - je to tu chore   |2009-11-03 14:40:07
vam to tu vsetkym pekne jebe
Peter Korček   |2009-11-03 14:50:38
No súdruh pozabudol na štatistiku zničených rodín pri dobrovolnom vstupe do
JRD, pčet zavretých sedlákov a aj na pár mŕtvych....
Pavol Horváth  - Je to blázon.   |2009-11-03 15:40:37
Je to blázon. A tuším pracuje v SAV a je platený z mojich daní! Všetko sú
to Ľuptákovské grafy. Ten kretén si nevšimol ako sú plné obchody a ako
boli plné za éry komošov kde sme stáli na posrané mandarinky k Vianociam.
ondro  - naco   |2009-11-04 00:44:34
naco nam bude tolko vajec a masa ked budeme musiet stat frontu na vsetko,
tri hodiny na zachodovy papier dve hodiny na mlieko atd...
Anonymný   |2010-04-15 11:16:20
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy