Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Návrh zákona o prešetrení privatizácie Tlačiť E-mail
Streda, 15 Február 2006 21:58
V dôsledku skrátenia volebného obdobia v NR SR nie je možné podať do NR SR pripravený návrh zákona o prešetrení privatizácie. Pre informáciu verejnosti, návrh zákona a dôvodová správu uverejňujem.

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 
III. volebné obdobie

                                                                                           Číslo 

N á v r h

skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
 

na vydanie


zákona o náprave zákonnosti vo veci prevodov majetku štátu a iných právnických osôb na iné osoby a ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  (Zákon o prešetrení zákonnosti privatizácie a reštitúcie)

edkladajú:

Karol Ondriaš
Jozef Ševc
Dagmar Bollová
Vladimír Ďaďo
Karol Fajnor
Jozef Hrdlička
Mikuláš Juščík
Michal Vajda
Samuel Zubo
Návrh na uznesenie:

Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje
návrh skupiny poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky na vydanie zákona  
 o náprave zákonnosti vo veci prevodov   
 majetku štátu a iných právnických osôb  
 na iné osoby a ktorým sa mení a dopĺňa
 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky             
 Zákonník v znení neskorších predpisov
 (Zákon o prešetrení zákonnosti                
 privatizácie a reštitúcie)

Bratislava  február  2006

NÁRODNÁ   RADA   SLOVENSKEJ   REPUBLIKY

III.  volebné  obdobie

 


Návrh

                         

Zákon

 

z ......................2006

           

o náprave zákonnosti vo veci prevodov majetku štátu a iných právnických osôb na iné osoby a ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(Zákon o prešetrení zákonnosti privatizácie a reštitúcie)

 

 

Národná rada Slovenskej republiky  sa uzniesla na tomto zákone:

 

 

Čl. I.

 

Prvá časť

Základné ustanovenia

 

 

§ 1

Účel zákona

 

Účelom zákona je náprava zákonnosti prevodov, ktorými sa vlastníctvo štátu alebo inej právnickej osoby k niektorým veciam, ku ktorým mali k 1. januáru 1990 právo hospodárenia štátne podniky, družstvá, rozpočtové a príspevkové organizácie, spoločenské organizácie a národné výbory, previedlo na fyzické osoby alebo právnické osoby podľa osobitného predpisu[1]).

 

§ 2

Predmet a rozsah úpravy

 

(1) Tento zákon ustanovuje postup orgánov verejnej  moci pri zisťovaní spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve štátu a inej právnickej osoby, ktorý nadobudli fyzické a právnické osoby podľa osobitného predpisu1) a opatrenia voči tým osobám, ktoré ho nadobudli v konaní v rozpore so zákonnosťou.

  

(2) Predmetom zisťovania prevodu majetku podľa tohto zákona sú hnuteľné a nehnuteľné veci, a ich majetková podstata, ako aj iné majetkové práva, licenčné práva a duševné práva s týmto prevodom spojené.

 

(3) Zákon ustanovuje podmienky, za ktorých sa majetok vo vlastníctve štátu alebo inej právnickej osoby, ktorý bol od 1. januára 1990 prevedený do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v konaní v rozpore so zákonnosťou prevádza späť do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby.

 

(4) Predmetom prevodu vlastníctva môžu byť hnuteľné a nehnuteľné veci nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, ku ktorým majú užívacie právo aj osoby, ktorých bydlisko alebo sídlo je na území iného štátu.

 

§3

Vymedzenie niektorých pojmov

  

(1) Na účely tohto zákona

a) prevádzaným majetkom je

štátny podnik, alebo jeho časť, ktorý z poverenia zakladateľa svoju podnikateľskú činnosť prevádzkoval samostatne na základe hospodárenia na vlastný účet, prevádzkové jednotky, prevádzkové budovy a iné prevádzkové objekty slúžiace rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii alebo orgánu štátnej správy alebo orgánu miestnej samosprávy, obytné budovy ku ktorým mala právo hospodárenia organizácia, ktorej zakladateľom bol štát alebo ním poverený právny subjekt, pôda, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond a iný poľnohospodársky majetok a lesný majetok, ktorý bol vo vlastníctve štátu, družstva alebo spoločenskej organizácie, hospodárske budovy a stavby patriace poľnohospodárskej výrobe, lesnej výrobe a vodnému hospodárstvu, ktoré boli vo vlastníctve štátu, družstva alebo spoločenskej organizácie, energetické objekty a energetické prevádzky, ktoré boli vo vlastníctve štátu, budovy a iné prevádzkové objekty, ktoré boli vo vlastníctve spoločenskej organizácie, banky a iné finančné ustanovizne a ich aktíva a pasíva, ktoré boli vo vlastníctve štátu (ďalej len „prevádzaný majetok“),

b) cenou je

účtovná cena prevádzaného majetku v čase jeho vlastníctva štátom alebo inou právnickou osobou k 31. decembru1989 (ďalej len „cena“),

c) oprávnenou osobou je

štát, správca majetku štátu, obec, družstvo, spoločenská organizácia, ktorej majetok prešiel na tuzemskú fyzickú osobu a zahraničnú fyzickú osobu, a tuzemskú právnickú osobu a zahraničnú právnickú osobu podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „oprávnená osoba“), po 1. januári 1990,

d) povinnou osobou je

tuzemská fyzická osoba a zahraničná fyzická osoba, a tuzemská právnická osoba a zahraničná právnická osoba, na ktorú po 1. januári 1990 prešlo vlastníctvo k veci štátu alebo inej právnickej osoby podľa osobitného predpisu1) a fyzická osoba a právnická osoba na ktorú prešlo vlastníctvo k veci z povinnej osoby, ktorá túto vec nadobudla do vlastníctva podľa osobitného predpisu 1)  a fyzická osoba a právnická osoba, ktorá  túto vec má v držbe (ďalej len „povinná osoba“),

e) oznamovateľom je

štátny orgán, ktorý zistí skutočnosti, nasvedčujúce tomu, že pri prevode majetku štátu na povinnú osobu podľa osobitného predpisu1) došlo k porušeniu zákonnosti, každý občan Slovenskej republiky, ktorý má vek viac ako osemnásť rokov a je spôsobilý na právne úkony,  právnická osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy konaním o prevode majetku podľa osobitného predpisu1) boli dotknuté (ďalej len „oznamovateľ“),

f) konanie v rozpore so zákonnosťou je

ak majetok oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu1) prešiel z vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby do vlastníctva povinnej osoby v dôsledku zmluvy o prevode vlastníctva uzavretej za nápadne nevýhodných podmienok v neprospech štátu alebo inej právnickej osoby, zmluvy o prevode vlastníctva uzavretej na základe uvedenia do omylu zástupcu štátu povinnou osobou na ktorú prešlo vlastníctvo štátu alebo inej právnickej osoby, neplnenia podmienok zmluvy o prevode vlastníctva povinnou osobou, neprevádzkovanie a neužívanie majetku nadobudnutého podľa osobitného predpisu1) viac ako jeden rok od jeho nadobudnutia, neuhradenie úveru a jeho príslušenstva banke alebo inej finančnej inštitúcii z dôvodu nedobytnosti úveru, ktorým bola zaplatená cena alebo časť ceny majetku, ktorý bol predmetom prevodu podľa osobitného predpisu1), zmeny podmienok zmluvy o prevode vlastníctva v prospech povinnej osoby a v neprospech štátu alebo inej právnickej osoby, ktorou bola znížená cena prevedeného majetku o viac ako desať percent alebo doba splácania úveru sa posunula o viac ako o päť rokov oproti pôvodnej zmluve, zmluvy o prevode vlastníctva uzavretej na základe vplyvu zneužitia právomoci verejného činiteľa v prospech povinnej osoby, zmluvy o prevode vlastníctva uzavretej na základe úplatkárstva v prospech povinnej osoby, zmluvy o prevode vlastníctva v prospech povinnej osoby k veci, ku ktorej vzniklo právo vlastníctva štátu z titulu neuhradenia daní, zmluvy o prevode vlastníctva na povinnú osobu podľa osobitného predpisu1) k veci, ktorá pred vznikom vlastníctva štátu k nej, nebola vo vlastníctve tejto povinnej osoby, ani vo vlastníctve jej právneho predchodcu, z ktorého podľa zákona prešlo toto vlastníctvo na ňu, (ďalej len „konanie v rozpore so zákonnosťou“),

g) zábezpekou je

majetok, ktorý bol prevedený na povinnú osobu podozrivú z konania v rozpore so zákonnosťou ku dňu účinnosti tohto zákona podľa osobitného predpisu1), majetok alebo peňažný obnos povinnej osoby podozrivej z konania v rozpore so zákonnosťou, vo výške cenového rozdielu medzi cenou nadobudnutého majetku podľa osobitného predpisu1) v čase jeho vlastníckeho prevodu a v čase začatia konania podľa tohto zákona, ku ktorému povinná osoba podozrivá z konania v rozpore so zákonnosťou uzavrie zmluvu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky o zabezpečení záväzku prevodom práva alebo zloží na účet tohto ministerstva príslušný finanční obnos v prospech oprávnenej osoby (ďalej len „zábezpeka“),

h) kompenzácia je

úhrada cenového rozdielu medzi cenou majetku k 31. decembru 1989 nadobudnutého podľa osobitného predpisu1) a cenou majetku, ktorý povinná osoba je povinná vrátiť oprávnenej osobe podľa tohto zákona, na základe rozhodnutia súdu,

m) účastníkom konania je

oprávnená osoba, povinná osoba, navrhovateľ príslušného konania podľa tohto zákona alebo osoba, ktorej záujmy sú týmto konaním dotknuté (ďalej len „účastník konania“).

i) Fond spoločenského vlastníctva národného majetku Slovenskej republiky je

právnická osoba zriadená s vymedzenými právomocami týmto zákonom, zapisuje sa do podnikového registra, ktorej bol zverený majetok štátu do držby a správy, ktorá je povinná s týmto majetkom nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára, uhrádza náklady spojené so svojou činnosťou so zvereným majetkom, a to v rámci rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky,  a ktorej podrobnosti o organizačnom usporiadaní a jej činnosti a vzájomnej spolupráci s ministerstvom, vládou a národnou radou pri výkone jej funkcie upraví štatút (ďalej len „fond“).

 j) verejný činiteľom je

ústavný činiteľ, volený a menovaný funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník štátnej správy a samosprávy, alebo iného štátneho orgánu alebo štátnej finančnej inštitúcie, pokiaľ sa  podieľal na plnení úloh spoločnosti a štátu a používal pritom  právomoc, ktorá mu bola  v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh  zverená.

 

(2) Fyzická osoba a právnická osoba má právo na odstúpenie od kúpnych a darovacích  zmlúv, vzdať sa dedičstva a na náhradu škody v celom rozsahu ak sa preukáže, že povinná osoba, ktorá im vlastníctvo k tomuto majetku previedla, konala v rozpore so zákonnosťou.

 

(3) Ak oprávnená osoba od 1. januára 1990, veci založila podľa osobitného predpisu[2]) a záložné právo k nim bolo realizované, sú povinnými osobami aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nadobudli vlastníctvo k nim na základe tohto práva, v konaní v rozpore so zákonnosťou.

 

 

Druhá časť

Zoznam majetku

štátu a iných právnických osôb, ku ktorému sa vlastníctvo po 1. januári 1990 previedlo na fyzické osoby alebo právnické osoby podľa osobitného predpisu

 

§ 4

Zoznam

 

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 90 dní od  účinnosti tohto zákona je povinné zriadiť zoznam, v ktorom vedie majetok, ktorý bol 31. decembra 1989 vo vlastníctve štátu, obcí, družstiev a spoločenských organizácií (ďalej len „zoznam“), ku ktorému sa vlastníctvo previedlo od 1. januára 1990 z oprávnenej osoby na povinnú osobu podľa osobitného predpisu1).

 

(2) Zoznam majetku je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy.

 

(3) Údaje zapísané v zozname môžu byť podkladom pre súdne konanie, správne konanie, trestnoprávne konanie a možno ich meniť len na základe právoplatného rozhodnutia súdu, štátneho orgánu alebo správneho orgánu.

 

(4) Zoznam majetku obsahuje

a) súpis majetku štátu a inej právnickej osoby, cena majetku a presne označené hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ich majetková podstata, ako aj iné majetkové práva, licenčné práva a duševné práva k nim v čase k 31. decembru 1989,

b) meno vlastníka, názov správcu majetku, obchodné meno, IČO, dátum vzniku, predmet podnikania a sídlo v čase 31. decembra 1989,

c) mená a funkcie štatutárnych osôb, právnych subjektov, ich politická príslušnosť, ktoré uskutočnili prevod majetku podľa osobitného predpisu1) za prevádzajúceho a za nadobúdateľa,

d) predmet činnosti právnych subjektov, ktoré uskutočnili prevod majetku podľa osobitného predpisu1),

e) miesto, kde sa majetok v čase prevodu vlastníctva nachádzal,

f) ťarchy na majetok oprávnenej osoby pred prevodom vlastníctva na povinnú osobu a spôsob zániku ťarchy v čase prevodu a po uskutočnení prevodu vlastníctva,

g) výška a účel úverov poskytnutých oprávnenej osobe po 1. januári 1990, formy a dátumy ich úhrady,

h) právna forma a právny titul prevodu vlastníctva a podmienky za ktorých došlo k prevodu vlastníctva podľa osobitného predpisu1),

ch) osoba, na ktorú prešlo vlastníctvo k majetku s údajmi u fyzickej osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, politická príslušnosť v čase prevodu majetku, bydlisko, u fyzickej osoby, podnikateľa, obchodné meno, DIČO, dátum jej vzniku, predmet podnikania, sídlo a u právnickej osoby, obchodné meno, IČO, dátum jej vzniku, predmet činnosti a sídlo,

i) cena majetku s uvedením položiek, z ktorých sa skladal v čase prevodu vlastníctva podľa osobitného predpisu1),

j) výška, účel a druh úverov poskytnutých povinnej osobe v súvislosti s prevodom vlastníctva podľa osobitného predpisu1) a dátumy a sumy úhrad úverov,

k) právny titul na základe ktorého sa uskutočnila náprava zákonnosti prevodov vlastníctva podľa osobitného predpisu2),

l) súpis majetku, cena a presne označené hnuteľné a nehnuteľné veci, a ich majetková podstata, ako aj iné majetkové práva, licenčné práva a duševné práva v čase nápravy zákonnosti podľa osobitného predpisu2),

m) daňové nedoplatky, ktoré vznikli v súvislosti  s jednotlivými  prevodmi vlastníctva,

n) nedobytné úvery a iné nedobytné pohľadávky vzniknuté pred prevodom a po prevode vlastníctva k majetku podľa osobitného predpisu1) a po náprave zákonnosti prevodu vlastníctva podľa osobitného predpisu2),

o) majetok, jeho cena alebo peňažný obnos povinnej osoby, ktorý bude ako kompenzácia prevedený do vlastníctva oprávnenej osoby.

 

(5) Ministerstvo zapíše zmeny do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia súdu, štátneho orgánu alebo správneho orgánu.

 

(6) Ministerstvo za účelom preskúmania zákonnosti vydá zásady, na základe ktorých mu jednotlivé ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy a územnej samosprávy predložia zoznamy podnikov a prevádzkových jednotiek, ktoré boli zahrnuté do privatizácie, reštitúcie a likvidácie.

 

 

Tretia časť

Konanie o zisťovaní zákonnosti

prevodu majetku oprávnených osôb na povinné osoby

 

§ 5

Začatie konania

 

(1) Konanie o zisťovaní zákonnosti o prevode majetku oprávnenej osoby na povinnú osobu sa začína na oznámenie, ktoré oznamovateľ predkladá okresnej finančnej polícií (ďalej len „finančná polícia“). Z oznámenia musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa oznamuje. Oznamovateľ je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.

 

(2) Ak písomné oznámenie podľa odseku 1 bolo doručené inému orgánu verejnej moci, tento bezodkladne postúpi vec finančnej polícií a upovedomí o tom oznamovateľa.

 

 

 

 

 

 

Konanie finančnej polície

 

§ 6

 

(1) Finančná polícia na základe písomného oznámenia podľa § 5 tohto zákona preskúma spôsob nadobudnutia majetku.

 

(2) Finančná polícia zistí presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstará potrebné podklady pre podnet.

 

(3) Na žiadosť finančnej polície sú fyzické osoby a právnické osoby, štátne orgány, orgány územnej samosprávy povinné oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre podnet. Uvedené orgány a osoby sú povinné poskytnúť finančnej polícii potrebnú súčinnosť. Finančná polícia predvolá osobu, osobná účasť ktorej pri prejednávaní veci je nevyhnutná a ak sa bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov na opätovné predvolanie nedostaví na finančnú políciu, môže byť na jej náklady predvedená.

 

(4) Finančná polícia zabezpečí listinné dôkazy prevodu, vyjadrenia fyzických osôb a právnických osôb, dôkazy súvisiace s konaním prevodu majetku, najmä privatizačných projektov, reštitučných nárokov, znaleckých posudkov, podaní správnych a súdnych rozhodnutí. Vysvetlenie môže fyzická osoba odmietnuť, ak by ním spôsobila sebe alebo blízkej osobe[3]) nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok, alebo osoba, ktorá by ním porušila spovedné tajomstvo. Finančná polícia môže uložiť osobe alebo orgánu, ktorý má listinu potrebnú na vykonanie dôkazov, aby ju predložila a má ju právo odobrať.

 

(5) Povinná osoba na základe rozhodnutia finančnej polície je povinná strpieť obhliadku na mieste samom.

 

(6) Ak finančná polícia nemôže vykonať niektorý z úkonov v obvode svojej pôsobnosti alebo ak je to účelné z iných dôvodov je oprávnená dožiadať o jeho vykonanie iný orgán. Dožiadaný orgán je povinný v medziach svojej pôsobnosti dožiadaniu vyhovieť v lehote stanovenej finančnou políciou.

 

§ 7

  

(1) Finančná polícia po vykonanom šetrení podľa § 6, podá podnet krajskej prokuratúre (ďalej len „prokurátor“) na začatie konania o vyslovenie porušenia zákonnosti pri prevode majetku.

 

(2) Podnet podľa odseku 1 obsahuje:

a) označenie orgánu, ktorý ho podáva,

b) u fyzickej osoby, meno, priezvisko a dátum narodenia, adresu pobytu, u fyzickej osoby podnikateľa, názov, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo, a u právnickej osoby, názov, obchodné meno, IČO, a sídlo, ktorých majetok má byť vyhlásený za nadobudnutý v konaní v rozpore so zákonnosťou,

c) uvedené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že majetok prešiel z oprávnenej osoby na povinnú  osobu a dôvody podozrenia, že sa tak stalo v konaní v rozpore so zákonnosťou,

d) označenie dôkazov o preukazujúcich skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že majetok povinnej osoby bol nadobudnutý v konaní v rozpore so zákonnosťou, a aké cenové rozdiely vznikli od prevodu majetku podľa osobitného predpisu1), po začatie konania podľa tohto zákona,

e) dátum a miesto podania,

f) podpis zodpovedného príslušníka finančnej polície.

 

Konanie prokurátora

 

§ 8

 

(1)  Prokurátor  posúdi podnet finančnej polície, pritom nie je ním viazaný, dôkazy hodnotí podľa svojej úvahy, každý dôkaz musí vyhodnotiť jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

 

(2) Ak prokurátor má na základe zistených skutočností odôvodnený záver, že majetok oprávnenej osoby prešiel na povinnú osobu podľa tohto zákona v konaní v rozpore so zákonnosťou, do 60 dní od obdržania podnetu finančnej polície po predchádzajúcom posúdení a doplnení podnetu finančnej polície podá návrh na súd.

 

(3) Štátne orgány, orgány samosprávy, právnické osoby, fyzické osoby sú povinné poskytnúť prokurátorovi na požiadanie nevyhnutné informácie na postup podľa tohto zákona a potrebnú súčinnosť podľa osobitného predpisu[4]), a to aj vtedy, ak by podľa osobitného predpisu4) boli viazané tajomstvom alebo povinnosťou mlčanlivosti. Na tento účel je prokurátor oprávnený požadovať aj poskytnutie údajov, ktoré sú inak predmetom bankového tajomstva alebo obchodného tajomstva.

 

(4) Povinná osoba je povinná strpieť úkony potrebné na posúdenie informácií nevyhnutných na podanie návrhu na začatie konania na súde a to najmä v súvislosti s presným označením a ocenením majetku, ktorý povinná soba nadobudla podľa osobitného predpisu1), ak je podozrenie, že ho nadobudla  v konaní v rozpore so zákonnosťou. Na postup podľa tohto odseku sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu5).

 

§ 9

 

(1) Návrhom sa prokurátor domáha rozhodnutia súdu, že majetok povinnej osoby bol nadobudnutý v konaní v rozpore so zákonnosťou a na vydanie predbežného opatrenia, ktorým súd uloží povinnej osobe, aby nenakladala s právami k tomuto majetku a z právami kompenzačného majetku až do vydania právoplatného rozsudku, že majetok povinnej osoby bol nadobudnutý v konaní v rozpore alebo v súlade so zákonnosťou, ako bude tento majetok a kompenzačný majetok  prevedený do vlastníctva oprávnenej osoby.

 

(2) Návrh prokurátora, ktorý podá súdu musí obsahovať okrem náležitosti podľa všeobecného predpisu o konaní pred súdom[5]), popis prevodu majetku a všetkých právnych úkonov s tým súvisiacich, súpis majetku, ktorý prešiel do vlastníctva povinnej osoby podľa osobitného predpisu1) s jeho vecnou a cenovou špecifikáciou v rozsahu § 4, finančné aktíva a finančné pasíva povinnej osoby s uvedením vkladových účtov na ktorých sú peniaze uložené a spisový materiál zabezpečený finančnou políciou a doplnený prokurátorom. V návrhu tiež uvedie aký majetok a v akej cene bol na povinnú osobu prevedený a aký majetok povinná osoba v čase prevodu do svojho vlastníctva nadobudla a aký majetok v čase podania návrhu vlastní. Ak ide o povinnú fyzickú osobu uvedie aj vlastníctvo a spôsob nadobudnutia majetku jej deti, vnukov a rodičov a osôb u ktorých je podozrenie, že nadobudli majetok od osôb, ktoré ho nadobudli podľa osobitného predpisu1) v konaní v rozpore so zákonnosťou. V návrhu musí ďalej uviesť, v čom vidí, že prevod majetku oprávnenej osoby na povinnú osobu bol uskutočnený v konaní v rozpore so zákonnosťou s  presným uvedením príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

(3) Prokurátor v návrhu označí a zdokumentuje dôkazy o preukazujúcich skutočnostiach.

 

(4) V návrhu na predbežné opatrenie prokurátor uvedie, čo je potrebné a v akom rozsahu, aby dočasne boli upravené pomery medzi oprávnenou a povinnou osobou, a v čom je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Presne v ňom opíše rozhodujúce skutočnosti odôvodňujúce podmienky dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Prokurátor navrhne, čo má povinná osoba vykonať, čoho sa má zdržať, čo strpieť a ako je potrebné zabezpečiť majetok povinnej osoby, vrátane zábezpeky a ako je potrebné zabezpečiť predložené dôkazy.

 

(5) Z návrhov prokurátora musí byť zrejmé, čoho sa domáha v návrhu o vydanie predbežného opatrenia  a čoho sa domáha v návrhu vo veci samej.

 

§ 10

 

 (1) Ak súd na základe návrhu prokurátora rozhodne, že povinná osoba nadobudla vlastníctvo k veci prevodom podľa osobitného predpisu1) v konaní v rozpore so zákonnosťou, prokurátor je povinný do desať dní od doručenia právoplatného rozhodnutia súdu začať trestné konanie voči fyzickej osobe, ktorá je podozrivá z trestného činu, ktorý bol spáchaný v súvislosti s týmto prevodom.

 

 (2) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť škodu, zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený majetkový prospech v konaní podľa osobitného predpisu1) tým, že vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonom, prekročil svoju právomoc a nesplnil povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci, zakazuje sa mu činnosti vykonávať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky alebo mandát poslanca územnej samosprávy,  štatutárnu funkciu v štátnej správe alebo štatutárnu funkciu v územnej samospráve na štyri roky až dvadsať rokov a je povinný uhradiť oprávnenej osobe škodu, ktorá konaním v rozsahu jeho zavinenia vznikla, o tom na návrh prokurátora rozhodne súd.

 

Konanie pred súdom

 

§ 11

 

(1) Na konanie o návrhu prokurátora podľa tohto zákona je príslušný krajský súd. Odvolacím súdom je Najvyšší súd Slovenskej republiky.

 

(2) Rozsudkom rozhoduje súd o veci vyslovenia zákonnosti prevodu vlastníctva majetku oprávnených osôb na povinné osoby a o opatreniach voči tým osobám, ktoré ho nadobudli v konaní v rozpore so zákonnosťou.

 

(3) Uznesením rozhoduje súd o nariadení predbežného opatrenia, o zabezpečení účelu rozhodnutia a o procesných úkonoch súdu.

 

§ 12

 

(1) O návrhu na vydanie predbežného opatrenia rozhodne súd najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu.

 

(2) Súd doručí rozhodnutie o predbežnom opatrení prokurátorovi a účastníkovi konania najneskôr do desiatich dní odo dňa vydania rozhodnutia.

 

(3) Súd predbežným opatrením podľa všeobecného predpisu o konaní pred súdom[6]), ak tento zákon neustanovuje inak, uloží povinnej osobe, aby do troch mesiacov od rozhodnutia o predbežnom opatrení predložila dôkazy o nadobudnutí majetku podľa osobitného predpisu1) v súlade so zákonnosťou a predložila nové dôkazy, ktoré jej tvrdenie potvrdzujú.

 

(4) Súd je povinný o návrhu vo veci zákonnosti nadobudnutia majetku povinnou osobou podľa osobitného predpisu1) rozhodnúť najneskôr do šesť mesiacov od podania návrhu prokurátora na začatie konania.

 

(6) Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, na konanie o návrhu na vydanie predbežného opatrenia a vo veci nadobudnutia majetku v súlade so zákonnosťou sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu7).

 

§ 13

 

(1) Súd je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Súd nie je viazaný rozsahom majetku, ktorý je uvedený v návrhu prokurátora, a nie je viazaný ani návrhmi účastníkov konania.

 

(2) Súd preskúmava aj rozhodnutia správnych orgánov, ktoré nemajú povahu rozhodnutia o práve alebo povinnosti povinnej a oprávnenej osoby, najmä všeobecne záväzné  (normatívne) akty, rozhodnutia organizačnej povahy a rozhodnutia upravujúce vnútorné pomery orgánu, ktorý ich vydal a preskúmava aj postup správnych orgánov, ktorým neboli priamo dotknuté práva, právom chránené záujmy povinnej osoby alebo oprávnenej osoby, či sú v súlade so zákonnosťou, v záujme dokazovania skutkového a právneho stavu veci.

 

§ 14

 

(1) Podkladom pre rozhodnutie súdu sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania; privatizačné projekty, reštitučné rozhodnutia, privatizačné rozhodnutia, rozhodnutia o likvidácii podniku, uznesenia orgánov verejnej moci, znalecké posudky, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne  známe, alebo známe súdu z jeho rozhodovacej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje súd, ale nesmie byť užší ako je uvedený v podnete prokurátora.

 

(2) Na žiadosť súdu je povinná osoba a iné fyzické osoby a právnické osoby, orgány verejnej moci povinné oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.

 

(3) Na dokazovanie môže súd použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný  stav veci a  ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.

 

(4) Dôkazmi sú najmä podania, rozhodnutia, výsluch svedkov, privatizačné projekty, listiny finančných inštitúcií a iné listiny, znalecké posudky a obhliadka.

 

(5) Každý je povinný vypovedať ako svedok, musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčať.

 

(6) Výpoveď môže odoprieť ten, kto by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám, ich výpočet sa spravuje osobitným predpisom4).  

 

(7) Súd  môže uložiť účastníkovi konania alebo inej osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dôkazov, aby ju predložila.

 

(8) Súd predvolá osoby, osobná účasť ktorých pri prejednávaní veci je nevyhnutná.

 

(9) Účastník konania, znalec alebo svedok, ktorý sa bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov na opätovné predvolanie nedostaví na súd a bez osobnej účasti ktorého nemožno konanie uskutočniť, môže byť predvedený. Predvedenie vykoná Policajný zbor na základe písomnej žiadosti súdu na náklady predvedeného.

 

(10) Tomu, kto sťažuje postup súdneho konania, najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu na súd, ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu, bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveď, vydať predloženie listiny alebo vykonanie obhliadky, môže súd uložiť pokutu podľa § 51 tohto zákona.

 

(11) Ak súd nemôže vykonať niektorý procesný úkon v obvode svojej pôsobnosti alebo ak je to účelné z iných dôvodov, je oprávnený dožiadať o jeho vykonanie iný orgán verejnej moci.

 

(12) Dožiadaný orgán je povinný v medziach svojej pôsobnosti dožiadaniu vyhovieť najneskôr v lehote 15 dní, ak v dožiadaní nie je súdom určená dlhšia lehota.

 

(13) Ak je pre odborné posúdenie skutočností, dôležitých pre rozhodnutie potrebný znalecký posudok, súd ustanoví znalca[7]). Proti rozhodnutiu o ustanovení znalca sa nemožno odvolať.

 

(14) Súd musí vyhodnotiť dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

 

(15) Skutočnosti všeobecne známe alebo známe súdu z jeho rozhodovacej činnosti ak vzniknú pochybnosti treba dokazovať.

 

§ 15

 

(1) Súd vydá rozhodnutie o  predbežnom opatrení bez prítomnosti účastníkov.

 

(2) Súd v predbežnom opatrení pre zabezpečenie účelu rozhodnutia o zákonnosti

a) uloží povinnej osobe, aby nenakladala s právami k majetku, ktorý je predmetom rozhodovania súdu vo veci samej,

b) uloží povinnej osobe, aby nakladala s majetkom, ktorý je predmetom rozhodovania spôsobom riadneho hospodára a prijala opatrenia aby na tomto majetku nebola spôsobená škoda,

c) vydá zákaz nakladania s účtami povinnej osoby, okrem priameho zabezpečovania prevádzky spoločnosti, ktorá je predmetom rozhodovania súdu,

d) uloží povinnej osobe, aby sa zdržala konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy oprávnenej osoby,

e) uloží povinnej osobe, aby strpela kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ministerstva alebo iného orgánu ustanoveného súdom, po dobu trvania predbežného opatrenia,

f) uloží povinnej osobe, aby do 10 dní od doručenia tohto rozhodnutia súdu s ministerstvom uzavrela zmluvu o zabezpečení zábezpeky.

 

(3) Ak cenový rozdiel, ktorý je uvedený v § 7 odseku 2 písmena d) nevznikne, zábezpeka je vylúčená z exekúcie a z výkonu rozhodnutia.

 

(4) Súd nariadi predbežné opatrenie na dobu do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci konania v rozpore so zákonnosťou.

 

(5) Odvolanie  proti  rozhodnutiu  o  predbežnom opatrení nie je prípustné.

 

§ 16

 

(1) Rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti podľa osobitného predpisu6), ak tento zákon neustanovuje inak.

 

(2) Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.

 

(3) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právnych predpisov, podľa ktorých sa rozhodlo. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, súd určí pre neho lehotu, ak lehotu neustanovuje tento zákon. Vo výroku súd rozhodne tiež o povinnosti  na náhradu trov konania.

 

(4) Výrok musí obsahovať u povinnej osoby najmä meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalé bydlisko fyzickej osoby, názov, obchodné meno, DIČO, a sídlo u fyzickej osoby podnikateľa, a názov, obchodné meno, IČO a sídlo u právnickej osoby, z ktorej prechádza majetok do vlastníctva oprávnenej osoby, ktorý povinná osoba nadobudla podľa osobitného predpisu1) v konaní v rozpore so zákonnosťou, a majetok povinnej osoby do majetku oprávnenej osoby, ktorým sa kompenzuje rozdiel medzi majetkom, ktorý táto povinná osoba nadobudla v čase prevodu podľa osobitného predpisu1) a majetkom, ktorý prevádza na oprávnenú osobu podľa tohto zákona.

 

(5). Ak prevedený majetok povinnej osoby zanikol, alebo zanikla jeho časť, súd vo výroku uvedie, ktorý iný majetok povinnej osoby, vrátane finančných prostriedkov uložených na účte v banke, ktorý táto osoba vlastní, bude ako kompenzácia prevedený na fond.

 

(6) Ak majetok, ktorý bol prevedený na povinnú osobu zanikol alebo zanikla jeho časť, a táto osoba iný majetok nevlastní, súd vo výroku uvedie, ktorý iný majetok dieťaťa, rodiča, vnuka fyzickej povinnej osoby alebo inej fyzickej alebo právnickej osoby vrátane finančných prostriedkov uložených na účte v banke bude ako kompenzácia prevedený do vlastníctva oprávnenej osoby, ak tento majetok bol nadobudnutý v konaní v rozpore so zákonnosťou.

 

§17

 

(1) Súd vo výroku rozhodne, že držba, užívanie a správa majetku uvedeného v § 15 prejde do majetku fondu.

 

Štvrtá časť

Výkon rozhodnutia

 

Exekučné konanie

 

§ 18

 

(1) Právoplatný a vykonateľný rozsudok je exekučným titulom, ktorý priznáva právo, zaväzuje k povinnosti a postihuje majetok povinnej osoby.

 

(2) Trovy súdneho konania a exekučného konania, ktoré vzniknú oprávnenej osobe a trovy jej zástupcu platí povinná osoba, ak súd rozhodne, že do vlastníctva povinnej osoby prešiel majetok oprávnenej osoby, ktorý nadobudla podľa osobitného predpisu1) v konaní v rozpore so zákonnosťou, ak sa preukáže opak, trovy konania platí štát a vždy sú súčasťou exekučného konania.

 

(3) Súd vo výroku ustanoví a určí exekútora na vykonanie exekúcie a presne určí jej rozsah.

 

(4) Povinná osoba a osoby uvedené v osobitnom zákone[8]) sú povinné poskytnúť exekútorovi súčinnosť bez zbytočného odkladu.

 

(5) Súdy, iné štátne orgány, banky, pošta, orgány telekomunikácií, daňový úrad, notári a kataster nehnuteľnosti, orgán, ktorý vedie evidenciu motorových vozidiel, obce, fyzické osoby a právnické osoby sú povinní oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na vykonanie exekúcie.

 

(6) Útvar Policajného zboru je povinný poskytnúť exekútorovi na jeho žiadosť ochranu a súčinnosť pri vykonávaní exekúcie podľa osobitného predpisu9).

 

§ 19

 

(1) Ministerstvo po právoplatnosti rozsudku vo veci nápravy zákonnosti zruší s povinnou osobou zmluvu o zabezpečení záväzku prevodom práva k prevádzanému majetku a ku kompenzačnému majetku povinnej osoby a k peňažnej zábezpeke spolu s úrokmi vypočítanými z hodnoty zábezpeky ak sa preukáže, že majetok podľa osobitného predpisu1) nebol prevedený do vlastníctva povinnej osoby v konaní v rozpore so zákonnosťou.

 

(2) Peňažná zábezpeka, ktorá nebola vrátená alebo zrušená prepadá po uplynutí troch rokov od právoplatnosti uznesenia, prepadá v prospech štátu do vlastníctva Slovenskej republiky. Práva na náhradu škody tým nie sú dotknuté. Peňažná zábezpeka nie je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a je poukázaná na osobitný účet fondu v Štátnej pokladnici Slovenskej republiky[9]).

 

Verejná dražba

 

§ 20

 

 

(1) Exekútori predajú kompenzačný majetok vo verejnej dražbe.

 

(2) Verejnú dražbu organizujú exekútori na návrh fondu tam, kde sa podstatná časť hnuteľných a nehnuteľných veci nachádza.

 

(3) Príslušné orgány fondu vyhotovia  a potvrdia zoznamy majetku, ktorý bude ponúknutý na predaj.

 

(4) Zoznamy musia obsahovať

a) meno, priezvisko, rodné číslo a trvalé a prechodné bydlisko fyzickej osoby, názov, obchodné meno DIČO sídlo fyzickej osoby podnikateľa, a názov, obchodné meno, IČO a sídlo právnickej osoby,

b) presné označenie hnuteľnej a nehnuteľnej veci, súpisu pozemkov, stavieb, strojov a zariadenia a ďalších základných prostriedkov,

c) miesto, kde sa hnuteľné a nehnuteľné veci nachádzajú,

d) vyvolávacia cena s uvedením položiek, z ktorých sa skladá,

e) miesto, dátum a čas verejnej dražby,

f) miesto a spôsob zloženia dražobnej zábezpeky,

g) podmienky, za ktorých sa záujemcom umožní prehliadka hnuteľných a nehnuteľných vecí.

 

(5) Ak sa nevydražuje ako súčasť majetku stavba alebo pozemok, kde je umiestnená, prevádzková jednotka, treba v zozname taktiež uviesť ich presné označenie, osobu, ktorá je ich vlastníkom, alebo organizáciu, ktorá k nim má právo ich držby a užívania.

 

(6) Ak ide o obchodnú spoločnosť, súčasťou zoznamu je aj súpis zásob podľa inventarizácie vykonanej ku dňu vyhotovenia zoznamu a ich cena.

 

(7) Zoznamy o dražbe musia byť zverejnené po dobu najmenej 30 dní predo dňom verejnej dražby.

 

§ 21

 

(1) Kto sa chce zúčastniť na verejnej dražbe kompenzačného majetku ako záujemca (ďalej len "účastník dražby"), musí preukázať zloženie dražobnej zábezpeky vo výške aspoň 10% vyvolávacej ceny, najmenej však 1 000 Sk.

 

(2) Dražobná zábezpeka sa po odčítaní poplatku za oprávnenie zúčastniť sa na verejnej dražbe vydražiteľovi zúčtuje na kúpnu cenu, za ktorú vec vydražil. Ostatným účastníkom dražby sa po jej ukončení zložená dražobná zábezpeka vráti po odpočítaní poplatku za oprávnenie zúčastniť sa na dražbe.

 

(3) Poplatok za oprávnenie zúčastniť sa na dražbe je 1000 Sk.

 

(4) Ak vydražiteľ nezloží do ustanovenej doby cenu, za ktorú prevádzkovú jednotku vydražil, pripadne dražobná zábezpeka fondu.

 

(5) Na verejnej dražbe môžu byť  prítomné aj iné osoby, pokiaľ zaplatia vstupné.

 

§ 22

 

(1) Verejnú dražbu vykonáva licitátor vymenovaný exekútorom po schválení fondu.

 

(2) Na riadny priebeh verejnej dražby dohliada zástupca fondu.

 

(3) Licitátor nesmie v priebehu verejnej dražby žiadneho z účastníkov zvýhodňovať ani obmedzovať, licitátor sám ani prostredníctvom zástupcu sa nemôže uchádzať o majetok, ktorý je predmetom ním vykonávanej dražby. To platí aj pre osoby licitátorovi blízke[10]).

 

(4) O vydražovaný majetok sa taktiež nesmú ani prostredníctvom zástupcu uchádzať osoby, ktoré pri vykonávaní jeho dražby plnia úlohy fondu. To platí aj pre osoby im blízke.

 

§ 23

 

Vyvolávacia cena sa skladá z ceny hnuteľných a nehnuteľných vecí podľa platných cenových predpisov v čase dražby[11]).

 

§ 24

 

(1) Licitátor začína verejnú dražbu oznámením veci, ktorá je predmetom verejnej dražby,

Komentárov
Vyhľadávanie
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy