Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Program na primátora Tlačiť E-mail
Utorok, 07 November 2006 22:41
Vážení spoluobčania Bratislavy,

dovoľujem si Vám predstaviť môj program zlepšenia životných podmienok a hospodársky rozvoj Bratislavy. Oslovujem Vás ako kandidát Komunistickej strany Slovenska.


Môj volebný program som zhrnul do štyroch priorít:
 • odstránenie korupcie
 • sociálna spravodlivosť
 • výstavba metra v Bratislave
 • bezpečnosť občanov a ich majetku

 • Priority volebného programu:


  Výstavba metra v Bratislave

  My bratislavčania, ale aj návštevníci Bratislavy vieme o ťažkostiach jej osobnej dopravy. Pomalé, preplnené električky, autobusy a kolóny aut, zažívame každý deň, v čase dopravných špičiek. Sú to negatívne javy, ktoré nám nielen strpčujú život, ale spôsobujú aj veľké ekonomické straty, sa dajú vyriešiť vybudovaním metra.  
  Podľa mojich vedomostí v strednej a západnej Európe sú len dve hlavné mestá, ktoré nemajú vybudované metro. Sú to Tirana v Albánsku a Bratislava na Slovensku.

  Už pred rokom 1990 sa začali projektové geologické práce a výstavba metra v Bratislave, ktoré boli zastavené pre nedostatok financií. Po roku 1990, projekt metra vypracoval Dopravoprojekt Bratislava. Uvažovalo sa o „ľahkom metre, ktoré by dodala „French company Matra Transport”. V 90-tich rokoch cena metra v dĺžke 32,5 km bola odhadnutá na 36-38 miliárd Sk (pozri obrázok č. 1). Metro malo mať dve trasy: Jedna by viedla z Dúbravky do Rače v dĺžke 18,9 km a druhá by spájala Petržalku s Ružinovom v dĺžke 13,6 km. Uvedené dve trasy by sa dvakrát pretínali v blízkosti Tesca a Istropolisu.

  V roku 2002 sa ponúklo Rusko, že bude vybudovaním metra v Bratislave splácať dlh Slovensku. Z mne neznámych dôvodov, bol tento projekt odmietnutý.  Obrázok č. 1. Plán metra v Bratislave  Kde vziať peniaze na metro?

  Vybudovanie dvoch trás metra v dĺžke 32,5 km v Bratislave by stálo cca 50-70 miliárd Sk. Kde vziať na to peniaze? Bratislava je relatívne bohaté mesto. Priemerná životná úroveň je porovnateľná so životnou úrovňou 15-tich pôvodných krajín EÚ. Nevidím dôvod, prečo sa stále argumentuje nedostatkom financií na stavbu metra. V Bratislave žijú mnohí multimilionári. Sú tu etablované bohaté a ziskové firmy.

  Výstavba metra by mala byť financovaná z komplexných zdrojov:

  1. Zo štátnych, VÚC, mestských a súkromných. Zavedením progresívnych štátnych daní, poprípade zavedením „dane na metro“, by Bratislava získala nemalé finančné prostriedky.

  2. Z peňazí, ktoré by sa získali prešetrením privatizácie. Podľa správy Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku, FNM SR, len za roky 1994-1998 bol majetok v hodnote 129 mld Sk sprivatizovaný za 36 mld Sk. To znamená, že 93 mld Sk „niekto“ ukradol. Stačilo by získať tieto ukradnuté peniaze späť a mali by sme dostatok zdrojov na vybudovanie metra v Bratislave.

  3. Zlepšením produkcie v poľnohospodárstve a v stavebníctve.
  Ako dokumentuje obrázok č. 2, produkcia v poľnohospodárstve klesla po roku 1989, kde kumulatívne straty za roky 1989 – 2002 boli 564 mld Sk (v cenách roku 2000).
  Ako dokumentuje obrázok č. 3, stavebná produkcia v roku 2002 dosahovala len 38% produkcie v roku 1989. Veľmi konzervatívny odhad strát v stavebníctve kumulatívne počas rokov 1990 -2002 v stálych cenách roku 1995 je 769 mld Sk.

  4. Odstránením kolonizačného vlastníctva. Po privatizácii bank, poisťovní a podnikov do zahraničia dochádza k nesúladu medzi stúpaním reálneho HDP, reálnych miezd a reálnych dôchodkov.
  Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v roku 2005 bol 1439 mld Sk, t.j. bol o 36% vyšší ako v roku 1989 (Obrázok č. 1).
  Naproti tomu reálne mzdy nedosiahli úroveň socializmu (Obrázok č. 2).
  Podobne, priemerné reálne dôchodky v roku 2003 boli len 75% dôchodkov za socializmu a v súčasnosti nedosahujú úroveň socializmu (Obrázok č. 3).
  Z uvedených štatistických údajov jednoznačne vyplýva, že zvýšenie produkcie Slovenska o 36%, čo bolo 518 mld Sk v roku 2005, sa reálne neodrazilo na reálnych mzdách alebo reálnych dôchodkoch.
  Z toho vyplýva, že v roku 2005 zmizlo zo Slovenska 518 mld Sk, čo je denne 1,4 mld Sk.
  V dôsledku kolonizačnej dávky Slovenska, 1,4 mld Sk denne v roku 2005, musíme spoplatňovať školstvo, zdravotníctvo, nemáme na adekvátne navýšenie dôchodkov, opravu ciest a nemocníc, atď.
  Platenie kolonizačnej dávky bol jedným z hlavných cieľov prevratu v roku 1989.

  Zavedenie peoplemetrov (meračov ľudí) na Slovensku je súčasťou nášho kolonizačného štandardu a môže súvisieť aj s našou kolonizačnou dávkou.
  Peoplemetre každý deň merajú koľko percent občanov Slovenska pozerá rôzne programy v televízii. To znamená, že keď napríklad o 20.30 hod na jednom programe vysielajú primitívnu šou, na druhom kvalitnú kultúrnu relácie, na treťom akčný zabiják, na ďalšom propagandistický dokument na tunelovania mozgov, atď., pomocou výsledkov peoplemetrov sa dá vyhodnotiť mentálna úroveň občanov Slovenska. Dá sa napríklad vyhodnotiť, koľko percent občanov zaujímajú kvalitné kultúrne a vedecké programy alebo koľko percent občanov rozmýšľa len v reláciách zvieracích inštinktov (jesť, piť, kakať, cikať, súložiť), alebo koľko percent občanov má v obľube programy na tunelovanie mozgov. Aj z týchto výsledkov sa pravdepodobne určuje výška kolonizačnej dávky a program volebných kampaní.
  Minister kultúry František Tóth na moju interpeláciu o vyhodnocovaní mentálnej úrovni obyvateľov pomocou peoplemetrov uviedol, že výsledky peoplemetrového prieskumu vlastní súkromná spoločnosť s.r.o., výsledky prieskumu nie sú verejne prístupné a nemá ich k dispozícii ani ministerstvo kultúry.

  Obrázok č. 1.

  Obrázok č. 2.

  Obrázok č. 3.

  Bezpečnosť občanov a ich majetku

  Údaje Policajného zboru Slovenska, Eurostatu alebo OSN dokazujú, že kriminalita v Bratislave je veľmi vysoká. Vo väčšine kategórii sa stále zvyšuje a objasnenosť trestných činov je nízka.

  Podľa správ policajného zboru a Ministerstva vnútra SR, Bratislava ja na poprednom mieste v počtu spáchaných trestných činov na Slovensku. V Bratislave je najvyšší počet páchateľov drogovej trestnej činnosti a narkomanov. Správa Ministerstva vnútra SR pre Bratislavský región uvádza, že v rámci Slovenskej republiky sa jednoznačne prejavovala tendencia koncentrácie drogovej trestnej činnosti do hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jej širšieho okolia. Drogovú scénu v Bratislave a jej širšom okolí označiť za „najrozvinutejšiu“ v rámci Slovenskej republiky. Hodnota zaistených omamných látok v roku 2004 by sa na slovenskom drogovom trhu pohybovala v rozpätí od 70 932 300 –75 570 000 Sk.

  Posledné roky sa na Slovensku rozšírili zločiny, ktoré sme pred rokom 1989 nepoznali. Napríklad narkomániu, nájomné vraždy, výpalníctvo, únosy detí, detskú prostitúciu alebo obchod s ľuďmi. Bratislava je strediskom týchto zločinov.

  Zločinnosť v Bratislave sa dostala aj do správy OSN, ktorá uvádza, že v roku 1996 až 36% populácie Bratislavy bolo obeťou kriminality. Zaradili sme sa tak medzi svetové metropoly. Len 11 miest sveta bolo na tom horšie. Medzi nimi Bogotá (Colombia) 54,6% (1996), Kampala (Uganda) 40,9% (1995), Maputo (Mozambik) 40,6% (2001) alebo Rio de Janeiro (Brazília) 44.0%, (1995). Súťaž vyhralo Benos Aires (Argentína), kde v roku 1995 až 61,1% populácie bolo obeťou kriminality.

  Kde je podstata vysokej kriminality v Bratislave?

  Odpoveď dáva správa Ministerstva vnútra o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 2003, citujem: „Bezpečnostná situácia v štáte počas roku 2003 nebola ovplyvnená závažnými zvratmi v štruktúre kriminality. Jej vývoj kopíroval sociálnoekonomické vzťahy v spoločnosti. Narastanie sociálnych rozdielov medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami a arogancia presadzovania mocenských záujmov jednotlivých skupín, vytvárali u väčšiny občanov nielen apatický prístup k riešeniu celospoločenských problémov, ale aj egoistický pohľad na riešenie vlastnej zložitej sociálnej situácie. Tieto faktory vytvárali objektívne podmienky pre páchanie trestnej činnosti. Najvýraznejšie ovplyvnili nárast násilnej, majetkovej a ekonomickej kriminality. Narastá aj počet prejavov extrémizmu, čo v budúcnosti môže vyústiť do radikálnych spôsobov riešenia problémov v spoločnosti. Rasovo motivované trestné činy sa stávajú sprievodným znakom názorov extrémisticky ladenej časti obyvateľstva, predovšetkým k časti sociálne neprispôsobivému obyvateľstvu z radov rómskeho etnika. Varujúcim momentom je nárast radikalizácie a extrémistických prejavov, predovšetkým mladej generácie.“

  Ako riešiť vysokú kriminalitu v Bratislave?

  Vysokú kriminalitu je potrebné riešiť komplexne v rámci riešenia na Slovensku.

  1. Znížiť sociálne rozdiely
  2. Odstrániť korupciu
  3. Skvalitniť výchovu mládeže
  4. Zlepšiť legislatívu
  5. Zlepšiť prevenciu

  Odstrániť korupciu

  Súčasťou môjho volebného programu, v boji proti korupcii  a klientelizmu  sú aj nasledovné opatrenia:

  V rozsahu mojej právomoci:

  1. Prostredníctvom príslušných orgánov dám preveriť všetky konania privatizácie a reštitúcie a predaje majetku štátu a obci u ktorých je podozrenie, že dotknutý majetok bol získaný za pomoci korupcie a klietelizmu v rozpore so zákonom a následne tento majetok  budem vymáhať v správnych a súdnych konaniach a zisk použijem v prospech rozvoja Bratislavy.

  2. Prostredníctvom príslušných orgánov dám preveriť všetky konania verejného a koncesného obstarávania, ktorých predmetom bol majetok Bratislavy  a zisk použijem v prospech jej rozvoja.

  3. Zabezpečím, aby v rámci orgánov Bratislavy do všetkých vedúcich funkcií boli prijímaní do služobného alebo pracovnéhopomeru na základe verejného výberového konania, odbornou a nie politickou výberovou komisiou.

  4. Zabezpečím, aby v Bratislave sa prísne a transparentne dodržiavali zákony o verejnom a koncesnom obstarávaní.

  5. Vyvodím personálne dôsledky voči všetkým procovníkom samosprávy Bratislavy, ak sa im preukáže, že konali klientelisticky,  alebo spáchali trestný čin úplatkárstva.


  Korupcia

  Každá spoločnosť zápasí s dvoma ľudskými neduhmi, – s korupciou a s klientelizmom. Sú súčasťou kapitalistickej spoločnosti, ktorú sa snažia ovládať tzv. silný jedinci, ktorí majú majetok  a peniaze, a chcú mať aj moc.

  Korupcia a klientelizmus sú nebezpečné na všetkých úrovniach a  priamo ovplyvňujú život v Slovenskej republike: Ovplyvňujú najdôležitejšie  hospodárske a finančné rozhodnutia a  osudy občanov.

  Korupcia sa praktizuje pri obstarávaní veci všeobecného záujmu, ktorými sú obstarávanie všetkých úloh, na splnenie ktorých má záujem  celá spoločnosť alebo aspoň väčšina občanov. Zahŕňa všetku činnosť, ktorá súvisí s plnením spoločenských významných úloh. Značnú časť veci všeobecného záujmu, najmä po prenesení kompetencií štátu na regióny zabezpečujú vyššie územné celky. Podľa štatistických údajov sa korupcia vyskytuje predovšetkým na súdoch, v polícii, v zdravotníctve v školstve a vo verejnej správe. Podľa prieskumu verejnej mienky – FOKUS pre Transparency Internacionál z januára 2002 asi 80% ľudí so mysli, že väčšina verejných činiteľov  sa stará iba o svoje osobné veci a nehľadí na verejný záujem.

  Pod roku 1990 diktatúra jednej strany bola nahradená diktatúrou  jedincov a záujmových skupín organizovaných v rôznych politických stranách. Mnohí prebiehajú zo strany do strany, aby mohli ovplyvňovať mechanizmy politickej, právnej a hospodárskej moci a boli pri prameňoch najväčšieho bohatstva. Je zlé, keď jediným kritériom  politickej moci je ohatstvo, jeho udržanie a zveľadenie na úkor spoločenských záujmov. Ostatní občania sa stávajú len štatistami a figúrkami a sú zaujímaví len pred voľbami, kedy dochádza k propagandistickým sľubom  a často k zakrývaniu zlej ekonomickej,  sociálnej a bezpečnostnej situácie. Slovenská republika podľa ústavy je parlamentnou demokraciou, štát vykonáva moc, ktorá pochádza od občanov prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo. Podľa volebného systému Slovenskej republiky kandidátov do jednotlivých volieb  predkladajú prevažne politické strany a hnutia a do miestnych samospráv je možne uchádzať sa o mandát aj ako nezávislý. Politické strany a politické hnutia  pozostávajú z určitých skupín občanov a cieľom je presadzovať ich záujmy a dosiahnutie zmien  v prospech spoločenského a ekonomického postavenia. Slovensko má síce zákon o štátnej službe a o verejnej službe, ktorý by mal zabezpečovať stabilitu a odbornosť kádrov  v štátne a vo verejnej správe, ale v praxi je to úplne inak. Do funkcií, ale aj do služobného a zamestnaneckého pomeru sú vyberaní a prijímaní ľudia podľa politickej a sociálnej príslušnosti, čo vytvára podhubie klientelizmu.

  Klientelizmus a korupcia sú javy, ktoréznemožňujú rovnosť šancí, neumožňujú sebarealizáciu nemajetným občanom, vytvárajú nerovnosť pred zákonom, prehlbujú sociálnu nerovnosť a podporujú moc bohatých.


  Sociálna spravodlivosť

  V prípade môjho zvolenia za  primátora Bratislavy prijmem nasledovné opatrenia:

  V rozsahu mojej právomoci:

  1. Prostredníctvom príslušných orgánov, na základe odbornej sociálnej štúdie, zabezpečím financovanie sociálne odkázaným občanom tak, aby sa zlepšili ich sociálne podmienky aspoň o 10%. Nezamestnaným a bezdomovcom vytvorím pracovné podmienky na čiastočný úväzok a vytvorím poradnú službu na pomoc pre nezamestnaných pri hľadaní práce.

  2. Prostredníctvom miest, obcí a súkromných investorov, zabezpečím penzión pre chorých a sociálne odkázaných občanov, bez blízkych príbuzných.

  3. Prostredníctvom príslušných orgánov zabezpečím, aby bol vyplácaný príspevok sociálne odkázaným občanom Bratislavy na poistenie majetku tam, kde dochádza ku živelným katastrofám.


  Od roku 1989 sa v Slovenskej republike naplno prejavila vrodená túžba človeka čo najviac veci vlastniť. Stalo sa tak po rozklade socialistického systému. Reštitúciou, privatizáciou, likvidáciou štátneho alebo družstevného majetku, úžerou a rôznou formou rozkrádania spoločného majetku a neoprávneným prisvojovaním si vyprodukovanej nadhodnoty vznikli veľké sociálne rozdiely. Na jednej strane máme mocenskú skupinu zbohatlíkov a na druhej strane občanov živiacich sa nádennou prácou s priemerným alebo žiadnym majetkom, žijúcich zo dňa na deň alebo na hranici a pod hranicou chudoby.
  Pri riešení problému sociálnej nerovnosti sa musíme zasadzovať o to, aby aj systém a predstavitelia samosprávy Bratislavy boli zodpovední za dôstojný život všetkých občanov bez výnimky. Preto hospodársky rozvoj a prosperita bratislavského kraja musí byť sociálne únosná.  Podrobný volebný program kandidáta na primátora Bratislavy
  RNDr. Karola Ondriaša, DrSc.
  December 2006
  Vážení občania,

  v rámci volebnej kampane do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a miestnych zastupiteľstiev mestských častí Bratislavy vás všetkých oslovujem ako kandidát Komunistickej strany Slovenska. Tá komunistická strana, jediná dôsledne ľavicová politická strana, ktorá obhajovala a chce ešte viac obhajovať a presadzovať vaše záujmy aj na komunálnej úrovni. Naše volebné heslo:
   „Ž I V O T N É  I S T O T Y  A  Ú C T U   O B Č A N O M „
  chceme s vašou podporou postupne napĺňať činorodými skutkami. 

  Tí, ktorí nám pred minulými voľbami sľubovali všetko možné aj nemožné, opäť robili presuny na postoch, či v členstve i v názvoch politických  strán. Založili nové pravicové i ľavicové strany a v záujme udržania si svojich „korýt“ sľubujú znova ! Ani jedna z nich však nezastupuje skutočné záujmy pracujúceho človeka – robotníka, farmára, remeselníka, malého podnikateľa, či príslušníka inteligencie. Dáte opäť na ich sľuby ?

  Vážení spoluobčania,
  Komunistická  strana je vašou stranou a na vašej strane. A ako taká, ak jej dáte svoj hlas, bude môcť v Mestskom a miestnych zastupiteľstvách  hlavného mesta SR Bratislavy dôrazne presadzovať, navrhovať, podporovať také programové ciele, ktoré budú v prospech občana, pracujúceho človeka, v prospech jeho sociálnych istôt, jeho duševného a ekonomického rozvoja ako aj k uspokojovaniu  osobných záujmov.

  Programové ciele na nové volebné obdobie naväzujú na volebný program z predchádzajúceho volebného obdobia a vychádzajú z doterajšej stratégie rozvoja mesta Bratislavy.


  Dopravné a technické vybavenie územia Bratislavy
  výstavba bratislavského metra
  zavádzanie ekologizácie osobnej a nákladnej dopravy zvyšovaním miery kombinovanej dopravy/cesta-železnica, metro, cyklistická doprava, lodná doprava/
  v dopravnom systéme presadzovať takú alternatívu, ktorá by zodpovedala potrebám celomestského, regionálneho i nadmestského riešenia nahromadených problémov v doprave, najmä MHD
  rozširovanie a skvalitnenie mestskej hromadnej dopravy a komunikačnej siete. Pri skvalitnení dopravy prihliadať na zvýšenie kapacít pre prepravu telesne postihnutých osôb
  naďalej budovať mimoúrovňové križovatky a prechody pre chodcov

  Bývanie
  zosúlaďovať proces bytovej výstavby s politikou štátneho fondu rozvoja bývania, v spolupráci so štátnou správou vytvárať podmienky pre vstup rôznych foriem investovania v oblasti bytovej výstavby / komunálna, družstevná /
  pri výbere lokalít v spolupráci s mestskými časťami prihliadať na výber tak, aby nedochádzalo k záberom poľnohospodárskej pôdy
  V bytovej výstavbe stanovovať štandardy pre realizáciu malo – metrážnych bytov pre všetky vrstvy obyvateľstva /najstaršie skupiny občanov, mladé rodiny, rozvedených a slobodných/
  štandardy malometrážnych bytov uplatňovať i pri výstavbe penziónov s prihliadnutím na cenovú dostupnosť slabších sociálnych vrstiev
  z hľadiska rozvoja bývania vychádzať z potrieb produktívneho obyvateľstva a zabezpečovať výstavbu 30 tisíc bytov do   roku 2010

  Školstvo
  stabilizovať siete predškolských zariadení, športovo-rekreačných zariadení pre širšiu verejnosť ako i komerčných športových zariadení, využiť a dotvoriť areály školskej telovýchovy pre telovýchovné aktivity širokej verejnosti, dotvoriť športovo - rekreačné priestory aj zariadeniami občianskej vybavenosti
  vytvárať podmienky pre rozvoj rekreačného potenciálu prírodného zázemia mesta a stanovenie štandardov pre kryté zariadenia, priamo v obytnom a mestskom prostredí – fitness centra, kryté plavárne, netradičné športy ako súčasť areálov voľného času
  dobudovávať siete telovýchovných zariadení, areály zdravia a centra športu prístupné širokej verejnosti aj s príslušnou komercionalizáciou
  športovo-rekreačné zariadenia aktívnejšie využívať ako aktívnu prevenciu voči šíreniu drogovej závislosti, propagovať zdravý štýl života s konkrétnymi možnosťami pre mládež
  a dospelých a pomôcku pre organizačných pracovníkov a učiteľov

  Skvalitnenie využívania voľného času a cestovný ruch
  zásadné obmedzenie nezdravej komercionalizácie kultúry
  všestranný rozvoj národnej kultúry a ľudovej umeleckej tvorivosti
  cenovú dostupnosť národných a kultúrnych pamiatok
  vytvárať podmienky pre rozvoj aktívneho zahraničného a domáceho cestovného ruchu
  využívať voľné ubytovacie kapacity na predlženie pobytu zahraničných návštevníkov, rozvíjať krátkodobú rekreáciu a rekreačný turizmus pre obyvateľov mesta a jeho zázemia /Čuňovo/

  Zdravotníctvo
  zastavenie neuváženej likvidácie zdravotníckych zariadení
  rozšírenie ošetrovateľskej starostlivosti v domácnostiach
  dobudovanie špecifických zariadení ako sú liečebne pre dlhodobo chorých, odborná liečebňa pre toxickú mládež,ústavy nervových a psychických chorôb
  zriadenia úzko špecializovaných zdravotníckych služieb, ako napr. pohotovostné úrazové kliniky, špeciálne transplantačné centrá, tzv. denné nemocnice, ako aj prebudovanie časti existujúcich nemocničných zariadení na úzko špecializované nadštandartné zariadenia

  Sociálna starostlivosť
  podporovať a presadzovať výstavbu zariadení ústavného  penziónového charakteru, v lokalitách návrhu bytovej výstavby uvažovať aj s bývaním  pre starých občanov, rodiny v produktívnom veku, pre telesne postihnutých, zariadení pre psychoterapiu a pracovnú terapiu
  riešiť špecifické problémy Bratislavy konštituovaním krízových a kontaktných centier mládeže, rozširovať siete centier výchovnej a psychologickej prevencie a resocializácie drogových a iných závislosti
  rozširovať siete zariadení sociálnych služieb ako sú azylové centrá, prechodné ubytovne, útulky, sociálne bývanie, vývarovne, domovy pre matky s deťmi, zariadenia pre náhradnú rodinnú výchovu, ambulantné a sociálne služby poskytované občanom, stanice opatrovateľskej služby a pod.

  Zvýšenie bezpečnosti občanov
  postupné zvyšovanie počtu peších policajných hliadok, a to najmä vo večerných hodinách s cieľom dosiahnuť európsky pomer l policajt na 1000 obyvateľov
  vypracovanie a realizácia uceleného systému ochrany a prevencie kriminality detí a mládeže
  úradné zamedzenie aktivít smerujúcich k neonacizmu, rasovej a národnostnej neznášanlivosti
  zavedenie protidrogovej prevencie v rámci výučby na všetkých druhoch základných škôl

  Tvorba a ochranu životného prostredia
  zvýšenie starostlivosti o všetky lesoparky nachádzajúce sa na území Bratislavy
  výrazné zlepšenie starostlivosti o čistotu mesta a jeho sídlisk

  Poľnohospodárstvo, priemysel a stavebníctvo
  podporovať v štruktúre priemyselnej základne zvýšenie podielu spracovateľského priemyslu s reštrukturalizáciou a modernizáciou jestvujúcich prevádzok s cieľom zabezpečiť vysokokvalitnú konkurencieschopnú produkciu
  podporovať ich rozvoj v spolupráci s dotknutými rezortmi, s ťažiskovými hospodárskymi subjektami a s vedecko-výskumnou základňou na území Bratislavy
  v stavebníctve podporovať rozvoj stavebnej výroby a formou
  usmerňovania stavebných kapacít najmä do rozvoja technickej infraštruktúry, rekonštrukcie a obnovy domového fondu, rôznych foriem bytovej a občianskej výstavby

  Vážení spoluobčania,

  príďte všetci k volebným urnám a povedzte svoje NIE pravicovým stredo-ľavo a stredo-pravým stranám a ich kandidátom.
  Ak chcete zmenu k lepšiemu, dajte svoj hlas kandidátom Komunistickej strany Slovenska, ktorí boli, sú a budú na vašej strane a chcú ďalej bojovať za vaše práva a záujmy!!!

  DOZREL UŽ ČAS, DAJTE KANDIDÁTOM KSS SVOJ HLAS !!!

  Bratislava 06.11.2006
  RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
 • Komentárov
  Vyhľadávanie
  Prokop   |2009-05-18 17:38:52
  dal som hlas aj ja, ale nepomohlo, len okolo 2900 bolo...
  Anonymný   |2009-05-18 21:39:07
  Dal som aj ja, škoda že to nevyšlo. Bratislava mohla byť lepšia.
  Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

  3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

   

  Anketa

  Ste za znárodnenie strategického majetku?
   

  Externé odkazy