Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Životopis Tlačiť E-mail
Piatok, 08 Február 2008 15:44

Politický životopis

Aktívny politický život Karola Ondriaša sa začal paradoxne, keď v roku 1988 ako nestranník vycestoval zo socialistického Československa na postdoktorálny študijný pobyt na univerzitu v USA. Tam sa na vlastnej koži oboznámil s fungovaním kapitalizmu ešte pred "nežnou revolúciou". Začal tam študovať politické, ekonomické a sociálne fakty socializmu a kapitalizmu, o čom po návrate na Slovensko napísal niekoľko knižných publikácií.

Do KSS vstúpil v roku 2000 a na IV zjazde KSS v roku 2000 bol zvolený do Ústredného výboru KSS a neskôr za podpredsedu KSS. V rokoch 2002-2006 pôsobil ako poslanec KSS v NR SR. Po dvojročnom pôsobení ako radového člena strany bol v roku 2008 opätovne zvolený za člena Ústredného výboru KSS.

Počas pôsobenia v NR SR v rokoch 2002-2006 podal a predniesol návrhy zákonov a uznesení:

 • o prešetrení zákonnosti privatizácie a reštitúcie

 • o študentských pôžičkách, proti spoplatneniu školstva

 • o progresívnej dani z príjmov

 • o stiahnutí vojakov z Iraku

 • o znárodnení

 • o dostavbe 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce

 • o zvýšení minimálnej mzdy

 • o zavedení dane z príjmov cirkiev

 • o zákaze privatizácie

 • o nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989

 • o Ústave pamäti národa

 • o úžere

 • o neprijatí Ústavy pre Európu

Plynule ovláda anglický a priemerne aj ruský jazyk.


Vedecký životopis

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. pôsobil v rokoch 1977-1996 na Ústave experimentálnej farmakológie SAV, od roku 1997 po súčasnosť pôsobí na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. Je vedúcim vedeckým pracovíkom ústavu a vedúcim Laboratória vnútrobunkových iónových kanálov uvedeného ústavu.

Titul RNDr. obhájil v roku 1984 na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v odbore biofyzika a chemická fyzika.

Na matematicko-fyzikálnej fakulte získal v roku 1985 kanditátsku hodnosť v odbore biofyzika. V roku 1998 na uvedenej fakulte obhájil vedeckú hodnosť DrSc. v odbore biofyzika.

V rokoch 1988-1990 pôsobil na postdoktorálnom pobyte v odbore biofyzika na University of Connecticut v Spojených štátoch amerických. V rokoch 1992-1996 absolvoval pracovný pobyt v odbore elektrofyziológia na univerzite The Mount Sinai Medical Center v New Yorku. V rokoch 1995-1996 pôsobil ako Research Assistant Professor v odbore elektrofyziológia na univerzite The Mount Sinai Medical Center v New Yorku. V rokoch 1997, 1988, 1999, 2001, 2002 absolvoval jedno-dvojmesačné pobyty v odbore elektrofyziológia a bol hosťujúcim asistent profesorom na Columbia University v New Yorku.

Vedecké ocenenia:

 • Čestné uznanie za vynikajúcu vedeckú prácu. Udelil Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v roku 2000. 
 • Čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách. Udelila Slovenská akadémia vied v roku 2000.
 • Prémia za vedecký ohlas v kategórii prírodných vied. Udelil Literárny fond v roku 2002.

Riešiteľ troch zahraničných a šiestich domácich úspešne zrealizovaných vedeckých projektov. Člen Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied. Počet vedeckých publikácií v zahraničných karentovaných časopisoch evidovaných v PubMed je 77, v SCOPUS je 72.  Celkový počet vedeckých publikácií: 97. Vedecký ohlas prác podľa ISI: 1500.