Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Politická činnosť Tlačiť E-mail
Piatok, 10 Apríl 2009 10:17

Medzi najvýznamnejšie politické úspechy Karola Ondriaša patrí prijatie uznesenia NR SR čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov, ktorého realizácia však, vzhľadom na priority vlád SR, žiaľ, nebola úspešne naplnená. Rovnako bol spolupredkladateľom návrhu zákona o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov, pod ktorý dali svoj podpis aj poslanci Róbert Fico za SMER-SD, František Cagala a Tibor Mikuš z ĽS-HZDS, pričom možno opäť konštatovať, že nekomunistickí politici v sebe nenašli ochotu daný krok schváliť či realizovať.

 

Významným úspechom Karola Ondriaša je iniciovanie a podanie návrhov novely zákona o sociálnom poistení, v rámci ktorých išlo o odstránenie retroaktivity zmien v podmienkach zachovania nároku na invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok. Retroaktivitu pôvodného zákona potvrdil Ústavný súd SR a poškodeným baníkom bola nárokovaná suma vyplatená.

 

Počas pôsobenia v NR SR v rokoch 2002-2006 podal a predniesol návrhy zákonov a uznesení:

 • o progresívnej dani z príjmov

 • o stiahnutí vojakov z Iraku

 • o znárodnení

 • o dostavbe 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce

 • o zvýšení minimálnej mzdy

 • o zavedení dane z príjmov cirkiev

 • o zákaze privatizácie

 • o nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989

 • o Ústave pamäti národa

 • o úžere

 • o neprijatí Ústavy pre Európu

 

Uznesenie NR SR o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov (4.2.2004)

 

K. Ondriaš: Návrh uznesenia  

K. Ondriaš, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, vážené panie poslankyne, vážení poslanci. Máme prerokovať vyhodnotenie nákladov nebankových finančných subjektov na reklamu. Je to tlač 513. Predložená správa je dokladom neporiadku a skorumpovanosti demokratického systému Slovenskej republiky. Potvrdzuje, že k právnemu štátu má Slovensko ešte ďaleko. Správa hovorí, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie 24 nelicencovaných nebankových subjektov. Ja sa sústredím len na dve najväčšie spoločnosti, a to Horizont Slovakia a BMG Invest. Podľa výsledkov vyšetrovania nebankových subjekt Horizont Slovakia za 5 rokov vynaložil na reklamu 1,344 miliárd korún, pričom podľa daňového priznania vynaložil na reklamu len 318 miliónov korún. To znamená, že 1,025 miliárd korún, to jest 76 % celkovej sumy na reklamu dokázal zatajiť. Je neuveriteľné, že až 76 % finančných operácií v prípade reklamy bolo nelegálnych. Keby nedošlo ku krachu Horizontu Slovakia, tak by pravdepodobne na to nikto neprišiel. Natískajú sa mi minimálne dve otázky: Po prvé, ako je vybudovaný korupčný systém, ktorý dovoľuje, že 76 % finančných operácií môže byť nelegálnych. Alebo sa môžu utajiť. Po druhé, koľko finančných operácií je nelegálnych v ekonomickej a finančnej demokracii na Slovensku. Je to 76 %? Ja neviem. Prejdem k druhému nebankovému subjektu. Podľa výsledkov vyšetrovania nebankový subjekt BMG Invest vynaložil za 4 roky na reklamu 812 miliónov korún. Pričom podľa daňového priznania to bolo len 293 miliónov korún. To znamená, že 519 miliónov korún, to jest 64 % z celkovej sumy na reklamu firma dokázala zatajiť. Natískajú sa mi tie isté otázky o korupčnom systéme na Slovensku, ktoré som vám pred chvíľou uviedol. Ale prešiel by som k ďalším otázkam. Len tieto dve firmy dali na reklamu za 4 roky 2,15 miliárd korún. Verím, že viete, že táto suma nepriniesla žiadny prospech spoločnosti. Mala len za úlohu ohlupovať občanov Slovenska, aby pár jednotlivcom priniesla vysoký zisk. Dávam si ďalšie otázky: Koľko peňazí dávajú firmy na Slovensku na reklamu, aby len ohlupovali občanov a priniesli pár jednotlivcom slušný zisk? Koľko talentovaných odborníkov pracuje na reklamách, ktoré neprinášajú žiadny zisk pre spoločnosť a slúžia ozaj len na ohlupovanie občanov. Predpokladám, že každý už vie, že peniaze vynaložené na reklamu v konečnom dôsledku splácajú občania v podobe zvýšenia cien.  Nakoniec by som sa dotkol hlavných otázok, ktoré vyplývajú zo správy. Dokedy sa budú mať na Slovensku dobre bandy kriminálnikov a špekulantov? Kedy príde doba, v ktorej sa budú mať dobre poctiví ľudia, ktorí si čestnou prácou zarábajú na živobytie? Dokedy sa čestným a poctivým ľuďom budú nečestní a nepoctiví len vysmievať, ako je to v prípade nebankových finančných subjektov? A ďalšia dôležitá otázka: Kto je za takýto stav zodpovedný? Všetci vieme, že právna úprava zaistenia vkladov fyzických osôb v bankách a v nebankových subjektoch bola a čiastočne aj je nedostatočná. Ukázalo sa to najmä pri skrachovaní nebankových subjektov a niektorých investičných fondov. Na podvodoch týchto subjektov a nešťastiach mnohých ich klientov, ku ktorým v tejto činnosti došlo, má nepriamu, ale veľkú vinu i štát. Štát vydal povolenie na výkon činnosti bankových a nebankových subjektov. Ale nezabezpečil dostatočnú kontrolu nad ich činnosťou. Štát nezabezpečil ochranu vkladov fyzických osôb, ktoré týmto subjektom zverili peňažné prostriedky vo forme vkladov. Na Slovensku v bankovom sektore došlo v prípade zlých bankových úverov ku strate 100 miliárd korún. Ako sa k tomu postavila vláda? Zobrala 100 miliárd korún od občanov vo forme daní a splatila nimi zlé bankové úvery. Ako sa postavila vláda ku krachu nebankových subjektov, kde jednotliví občania prišli o úspory v hodnote viac ako 10 miliárd korún? Povedala občanom, že je to ich chyba. Nemali naletieť podvodníkom. Prečo vláda zaujala iné stanovisko ku krachu nebankových subjektov ako k nedobytným úverom v bankách? Predpokladám, že hlavne preto, lebo zo zlých bankových úverov profitovala takzvaná slovenská šľachta, ktorá môže byť často spojená s vládnymi činiteľmi. Ale na krach nebankových subjektov doplatili bežní, väčšinou chudobní ľudia. Sme rozhodne proti tomu, aby vláda zaujímala pozitívne stanovisko, keď ide o bohatých, a negatívne stanovisko, keď ide o chudobných. Sme za to, aby vláda, ktorá vyplatila zlé bankové úvery v hodnote 100 miliárd korún, odškodnila aj občanov, ktorí prišli aj jej vinou o úspory v nebankových subjektoch.  Záverom by som sa dotkol otázky fungovania nebankových subjektov. Predpokladám, že v rámci slovenskej demokracie nebankové subjekty finančne mohli podporovať politické strany a aj jednotlivých politikov a iné významné osoby, ktoré by mohli chrániť ich záujmy. V rámci riešenia tohto problému je potrebné vedieť, či to tak bolo. A ktoré strany a ktoré osoby to boli? Preto podávam návrh uznesenia, ktorý prečítam. „Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z februára 2004. K vyhodnoteniu nákladov nebankových subjektov na reklamu a pozitívnu prezentáciu firiem, ktoré sú relevantné z hľadiska dokazovania v trestných konaniach v súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti nebankových subjektov, tlač 513. 

 

Národná rada Slovenskej republiky 

a) berie na vedomie vyhodnotenie nákladov nebankových subjektov na reklamu a pozitívnu prezentáciu firiem, ktoré sú relevantné z hľadiska dokazovania v trestných konaniach v súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti v nebankových subjektoch, tlač 513. 

b) žiada vládu Slovenskej republiky zabezpečiť preskúmanie všetkých majetkových prevodov ako aj ďalších zmluvných vzťahov a finančných operácií nebankových finančných subjektov na politikov, politické strany a politické hnutia a vyčísliť finančné príjmy týchto subjektov z uvedených úkonov, ktoré môžu poškodzovať veriteľov a vykonávať ich rozporovanie. A predložiť správu do Národnej rady Slovenskej republiky, termín do konca júna 2004.“

Stručne by som povedal z predkladacej správy k uzneseniu. Návrh uznesenia je predkladaný v nadväznosti na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 497 z 23. 9. 2003 a v nadväznosti na materiál Vyhodnotenie nákladov nebankových subjektov na reklamu a pozitívnu prezentáciu firiem, tlač 513. Prerokovaný materiál preukázal, že nebankové subjekty na svoju reklamu a pozitívnu prezentáciu svojich firiem použili také veľké náklady, ktoré v priebehu doterajšieho vyšetrovania nebolo možné ešte úplne vyčísliť. Ukázalo sa, že nebankové subjekty mohli zneužívať dôveru občanov, ktorým sľubovali spravidla 30 až 40 % schopné zhodnotenie ich vložených peňažných prostriedkov z dôvodu nedostatočnej legislatívnej úpravy týchto právnych vzťahov a za tichej podpory politickej moci. Preto je potrebné zistiť, ktoré politické strany a ktorí politici sa podieľali na vytváraní podmienok, na podporovaní a zakrývaní tejto trestnej činnosti a aký zisk z toho mali. Až potom bude možné zistiť celý skutkový stav veci a prijať opatrenia na riešenie tejto vážnej spoločenskej kauzy a vyvodiť dôsledky voči tým, ktorí ju zavinili a na nej sa nezákonne obohatili. Záverom by som chcel povedať, že dúfam, že korupčný systém, v ktorom žijeme, nezabráni zisteniu týchto skutočností. A predpokladám, že všetci podporíte toto uznesenie. Od tých poslancov, ktorí budú hlasovať proti tomuto uzneseniu, to budem pokladať za priznanie, že boli podporovaní nebankovými subjektami. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)      

 

21. Schôdza NR SR, 4.2.2004.

 Hlasovanie o návrhu uznesenia K. Ondriaša:   

 

J. Mikuš, poslanec: Pán predseda, teraz budeme hlasovať, prosím, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, o novom návrhu uznesenia, ktoré predložil pán poslanec Ondriaš. Pardon, prečítam. „Národná rada Slovenskej republiky a) berie na vedomie vyhodnotenie nákladov nebankových subjektov na reklamu a pozitívnu prezentáciu firiem, ktoré sú relevantné z hľadiska dokazovania v trestných konaniach v súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti v nebankových subjektoch, tlač 513; b) žiada vládu Slovenskej republiky zabezpečiť preskúmanie všetkých majetkových prevodov ako aj ďalších zmluvných vzťahov a finančných operácií nebankových finančných subjektov na politikov, politické strany a politické hnutia a vyčísliť finančné príjmy týchto subjektov z uvedených úkonov, ktoré môžu poškodzovať veriteľov, a vykonať ich rozporovanie a predložiť správu do Národnej rady Slovenskej republiky. Termín: do konca júna 2004“.

 

P. Hrušovský, predseda NR SR: Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, páni poslanci. (Hlasovanie.) 130 prítomných, 69 za návrh, 19 proti, 40 sa zdržalo, 2 nehlasovali.   Návrh sme schválili.

 

Naprávanie krívd spôsobených invalidným dôchodcom v súlade s nálezom Ústavného súdu SR (7.8.2006)

 

Národná rada Slovenskej republiky v III. volebnom období schválila dňa 30. októbra 2003 nový zákon o sociálnom poistení, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004. Skupina 35 poslancov SMERu-SD, ĽS-HZDS, KSS a SF podala 8.7.2005 návrh na začatie konania o súlade niektorých ustanovení zákona o sociálnom poistení s Ústavou SR.   19. júla 2006 bol v Zbierke zákonov publikovaný nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý rozhodol o tom, že § 263 ods. 2 a ods. 4 až 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s článkom 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.      

 

Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval porušenie ústavného práva občanov, a to tým,  že trvanie invalidity ako podmienky zachovania nároku na invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok vzniknutého pred účinnosťou zákona o sociálnom poistení sa posudzuje podľa nových kritérií ustanovených podľa zákona o sociálnom poistení a tým vnáša do  minulých skutkových a právnych vzťahov právnu neistotu.     

 

Ministerstvo privítalo nález Ústavného súdu, ktorý sa stal právnym základom na odstránenie diskriminácie a neprávostí spôsobených poberateľom invalidných dôchodkov v minulom volebnom období hrubými chybami bývalých predstaviteľov tohto rezortu. Odstraňovanie týchto diskriminácií bolo už súčasťou volebných programov súčasných koaličných politických strán.      

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so Sociálnou poisťovňou vytvorilo pracovnú skupinu, ktorá vykonala analýzu dopadu nálezu Ústavného súdu SR v predmetnej veci. V ústavnej šesťmesačnej lehote bude musieť byť prijaté legislatívne  riešenie, ktorým sa zabezpečí zosúladenie práv invalidných občanov a ich nárokov s Ústavou Slovenskej republiky.       Ministerstvo predloží do NR SR novelu zákona o sociálnom poistení. V tomto predpise zavedie povinnosť pre Sociálnu poisťovňu opätovne preskúmať trvanie invalidity alebo čiastočnej invalidity, tým poberateľom ktorých sa dotýkali nálezom napadnuté ustanovenia zákona.      

 

Sociálna poisťovňa na základe takéhoto preskúmania rozhodne

a) o nároku na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok a o nároku na jeho výplatu podľa predpisov účinných do 31.12.2003, vrátane prislúchajúcej valorizácie po 1.1.2004,

b) o sume invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku podľa predpisov účinných do 31.12.2003, a to od zmeny sumy invalidného dôchodku z dôvodu preskúmavania invalidity podľa § 263 ods. 2 (teda vrátane spätného doplatenia). 

 

Súčasne sa zákonom zagarantuje, že pri takomto prepočítaní sa dôchodok poberateľovi, ktorého invalidita bola prehodnotená po 31.12.2003 nezníži. Vyplácať sa mu bude dôchodok vyšší. Návrh zákona súčasne počíta s riešením pozostalostných dôchodkov, výpočet ktorých bol tiež ovplyvnený znížením alebo odobratím invalidného dôchodku.  O invalidnom dôchodku a čiastočnom invalidnom dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa na podnet poistenca. O vdovskom, vdoveckom a sirotskom dôchodku rozhodne na podnet manželky, manžela alebo nezaopatreného dieťaťa zomrelého poistenca. 

 

Sociálna poisťovňa bude mimoriadne zaťažená riešením uvedenej situácie. Lehota na podanie žiadosti na prehodnotenie sa určí na 3 roky od nadobudnutia účinnosti novely. Lehota na rozhodnutie Sociálnej poisťovne bude 18 mesiacov. 

 

Finančné dopady spôsobené zvýšením výdavkov Sociálnej poisťovne v prípade spätného doplatenia súm všetkým dotknutým poberateľom invalidných dôchodkov za obdobie odo dňa zníženia alebo odňatia invalidného dôchodku do 31. júla 2006 sa predbežne odhadujú na približne 900 miliónov korún. 

 

Mesačné zvýšenie výdavkov Sociálnej poisťovne od 1. augusta 2006 sa odhaduje na sumu do 40 miliónov korún.

 

VYSTÚPENIA V NR SR

 


NR SR 20. schôdza: december 2003

 

1. Prednes: K správe o  príprave zákona o odškodnení všetkých kategórií obetí komunistického systému o protiprávnosti a nemorálnosti komunistického systému. 9.9.2003, tlač 325.

 

2. Prednes: K zákonu o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 344)

 

3. Prednes: Návrh zákona o zmiernení niektorých morálnych a majetkových krívd dlhodobo prenasledovaných občanov vedených na osobitných zoznamoch (čierne listiny) a ich rodinných príslušníkov. 9.9.2003, tlač 303.

 

4. Prednes: K Vládnemu  návrhu zákona o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva. 22.10.2003, tlač 355.

 

5. Prednes: Pozmeňovací návrh ku návrhu vládneho zákona o dani z príjmov cirkev. 21.10.2003, tlač 368, 18 s. bod 61.

 

6. Prednes: K doprivatizácii štátneho majetku. 4.11.2003, tlač. 378,

 

7. Prednes: K návrhu štátneho rozpočtu. O vede a výskume. 9.12.2003, tlač 426.

 

NR SR 21. schôdza: január-február 2004

 

1. Prednes: K vládnemu návrhu  zákona Národnej Slovenskej republiky  o opatreniach voči osobám, ktoré nadobudli majetok z nelegálnych prímov (Tlač 416).

 

2. Prednes: K vládnemu návrhu ústavného  zákona Národnej Slovenskej republiky o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov (14.1.2004, tlač 262).

 

3. Prednes: K vrátenému zákonu o zvyšovaní dôchodkov (20.1.2004).

 

4. Prednes: K ústavnému zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (18.1.2004, tlač 515).

 

5. Prednes: K návrhu na zvýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl SR v operácii Iracká sloboda o 25 osôb (20.1.2004, tlač 500).

 

6. Prednes: K novele zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (18.1.2004, tlač 516).

 

7. Prednes: Ku správe o nebankových subjekty, tlač 513. Prijaté uznesenie. 4.2.2004.

 

8. Prednes: Ku strednodobej koncepcii politiky pôdohospodárstva na roky 2004 až 2006 (4.4.2004, tlač 488).

 

9. Prednes: Ku zmluve medzi cirkvami.

 

10. Prednes: K dodatoku ku Zmluva medzi SR a Vatikánom.

 

NR SR 22. schôdza: Marec 2004

 

1. Prednes: K vládnemu návrhu  ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov (23.2.2004, tlač 515).

 

2. Prednes: K správe o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 2003 (tlač 589).

 

3. Prednes: K správe vlády SR o pripravenosti rezortu zdravotníctva na plnenie koncepcie zdravotnej starostlivosti (tlač 594).

 

4. Prednes: K návrhu na rozšírenie priestoru pôsobenia jednotky ozbrojených síl SR v operácii KFOR (11.3.2004, tlač 587).

 

5. Prednes: K návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR do operácie Medzinárodných síl pre podporu bezpečnosti (ISAF) v Afganistane (tlač 588).

 

6. Prednes: Ku správe vlády SR o ekonomických dopadoch prijatých ekonomicko-sociálnych zákonov na mladé rodiny a dôchodcov (tlač 596).

 

NRSR 23. schôdza: marec 2004

 

1. Prednes: O ekonomických dopadoch prijatých ekonomicko-sociálnych zákonov na mladé rodiny a dôchodcov (17.3.2004, tlač 596).

 

NR SR 26. schôdza: máj 2004

 

1. Vystúpenie“ Ku jednorazovému príspevku dôchodcom (12.5.2004, tlač 645).

 

2. Vystúpenie: K sociálnemu poisteniu (12.5.2004, tlač 647).

 

3. Vystúpenie: K priebehu reformy vysokého školstva na Slovensku a jej dopadoch na študentov vysokých škôl (tlač 658).

 

4. Vystúpenie: Návrh zákona o úžere (tlač 598).


NRSR 28. schôdza: jún 2004

 

1. Vystúpenie: K spoplatneniu školstva (tlač 722).

 

2. Vystúpenie: K národného programu boja proti drogám (25.6.2004, tlač 646).

 

NRSR 31. schôdza: september 2004

 

1. Vystúpenie: K Ústavu pamäti národa (7.9.2004, tlač 787).

 

2. Vystúpenie: Návrh novely zákona o sociálnom poistený 461/2003 ZZ. (9.9.2004).

 

3. Vystúpenie: K zdravotníckej reforme (21.9.2004, tlač 640).

 

4. Vystúpenie: K informácii nebankové subjekty (22.9.2004, tlač. 768).

 

5. Vystúpenie: K správe o regiónoch (22.9.2004, tlač 738).

 

6. Vystúpenie: K novele zákona o Rokovacom poriadku (24.9. 2004, tlač 516).

 

7.  Vystúpenie: K uzneseniu o vrátení našich vojakov z Iraku (24.9. 2004, tlač 808).

 

NR SR 32. schôdza: október 2004

 

1. Vystúpenie: Návrh zákona o Prešetrení privatizácie (22.10.2004).

 

2. Vystúpenie: Uznesenie o prešetrení nebankových subjektov (2.11.2004, uznesenie bolo prijate).

 

NR SR 33. schôdza: november 2004

 

1. Vystúpenie: K uzneseniu o Ukrajine (30.11.2004).

 

2. Vystúpenie: Pozmeňovací návrh k zákonu o sociálnom poistení (1.12.2004, tlač 887).

 

3. Vystúpenie: K rozpočtu (3.12.2004, tlač 867).

 

4. Vystúpenie:  Návrh zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989 (tlač 956).

 

5. Vystúpenie: Pozmeňovací návrh  ku 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (15.12.2004,  tlač 957).

 

NR SR 35. schôdza:  január 2005

 

1. Vystúpenie: K dokončeniu novostavby Slovenského národného divadla (18.1.2005, tlač 1003).

 

NR SR 40. schôdza:  február 2005

 

1.  Vystúpenie:  Návrh zákona o konaní v rozpore s dobrými mravmi v prípade, v ktorom jedna zmluvná strana zneužíva sociálny a duševný stav druhej zmluvnej strany a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o úžere) (3.2.2005, tlač 1016).

 

2. Vystúpenie: Novela zákonam ku zákonu č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov 3.2.2005, tlač 1017).

 

3. Vystúpenie: Návrh uznesenia o stiahnutí vojsk z Iraku. Návrh pomoci Slovenskej republiky pri výcviku irackých bezpečnostných síl (8.2.2005, tlač 1021).

 

NR SR 41. schôdza: marec 2005

 

1. Vystúpenie: Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o v znení neskorších predpisov (16.3.2005, tlač 1036).

           

2.  Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (16.3.2005, tlač 1070).

 

3. Vystúpenie: Ku správe o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne v jednotlivých regiónoch Slovenska a pripravovaných opatreniach na odstraňovanie sociálno-ekonomických rozdielov v jednotlivých regiónoch do konca volebného obdobia (17.3.2005, tlač 1025).

 

4. Vystúpenie: Ku správe o dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce (tlač 1020).

 

5. Vystúpenie: Uznesenie ku správe o vzniku a podstate sporu medzi Slovenskou republikou a Československou obchodnou bankou, a. s. a o rozhodnutí rozhodcovského tribunálu Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID) vo Washingtone (17.3.2005, tlač 1042).

 

6. Vystúpenie: Ku návrhu zákona o študentských pôžičkách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (21.3.2005, tlač 1065).

 

NR SR 42. schôdza:  máj 2005

 

1. Vystúpenie: Ku návrhu na vyslovenie súhlasu so Zmluvou o Ústave pre Európu (11.5.2005, tlač 932).

 

2. Vystúpenie: K návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (17.5.2005, tlač 1121).

 

3. Vystúpenie ku novele zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (17.5.2005, tlač 1094).

 

4. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (19.5.2005, tlač 1141).

5. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii (novela zákona televízia – ateisti) (19.5.2005, tlač 1142) - prvé čítanie.

6. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (19.5.2005, tlač 1145).

7. Vystúpenie: Ku novele zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (20.5.2005, tlač 1138).

 

8. Vystúpenie: Ku správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2004 (25.5.2005, tlač 1078).

 

NR SR 44. schôdza: jún 2005

 

1. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona o náprave zákonnosti vo veci prevodov majetku štátu a iných právnických osôb na iné osoby a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (22.6.2005, tlač 1176).

 

2. Vystúpenie: Ku Návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zmiernení niektorých morálnych a majetkových krívd dlhodobo prenasledovaných občanov vedených na osobitných zoznamoch ("čierne listiny") a ich rodinných príslušníkov (22.6.2005.  tlač 1198).

 

3. Vystúpenie: Ku návrhu na riešenie dofinancovania novostavby Slovenského národného divadla (30.6.2005, tlač 1147).

 

4. Vystúpenie:  Ku správe o plnení úloh Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky za rok 2004 (30.6.2005, tlač 1156).

NR SR 45. schôdza: jún 2005

 

1. Vystúpenie: K odvolaniu premiera (28.6.2005).

 

NR SR 50. schôdza: august 2005


1. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola ONDRIAŠA na vydanie zákona o konaní v rozpore s dobrými mravmi v prípade, v ktorom jedna zmluvná strana zneužíva sociálny a duševný stav druhej zmluvnej strany a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o úžere) (22.9.2005, Tlač 1286).

 

2. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola ONDRIAŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. (22.9.2005, tlač 1287).

 

3. Vystúpenie: Ku návrhu zákona o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky.  

 

4. Vystúpenie: Ku akčnému plánu realizácie plnenia zámerov Národného programu boja proti drogám na obdobie 2005 - 2008 (27.9.2005, tlač 1240).

NR SR 51. schôdza: október 2005

 

1. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (26.10.2005, tlač 1326).

2. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (26.10.2005, tlač 1327).

3. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (26.10.2005, tlač 1333).

4. Vystúpenie: Ku novele zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách (26.10.2005, tlač 1330).  

 

5. Vystúpenie: Prednes návrh zákona o zákaze privatizácie (26.10.2005, tlač 1332).

 

NR SR 52. schôdza: december 2005

 

1. Vystúpenie: Ku návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2006 (7.12.2005tlač 1304).

2. Vystúpenie: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (15.12.2005, tlač 1389).

 

3. Vystúpenie: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (15.12.2005, tlač 1390).

 

NR SR 55. schôdza: január 2006

 

1. Vystúpenie: Prednes ku zákonu o protikomunistickom odboji (1.2.2006: tlač 1448).

 

NR SR 56. schôdza: február 2006

 

1. Vystúpenie: Ku odvolaniu ministra zdravotníctva p. Zajaca (7.2.2006).