Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Predbežné pracovné tézy politiky KSS v štádiu prípravy Tlačiť E-mail
Streda, 12 Apríl 2006 22:21

Súčasný stav:

Spoločnosť na Slovensku sa po roku 1989 dostala do všeobecného úpadku. Šestnásť rokov po zmene všeľudového-štátneho vlastníctva na súkromné vlastníctvo, kapitalistické vlády na Slovensku dosiahli úpadok ekonomiky, morálky a kultúry.

 

Charakterizujú to nasledujúce skutočnosti:
-    Všetky banky a poisťovne, veľká väčšina priemyselných podnikov a médií, mnohé hotely, rekreačné zaradenia a služby sú predané zahraničným majiteľom, kde občania Slovenska sú najímaní pracovať len ako lacná pracovná sila. Zisk z produkcie týchto inštitúcii sa nerealizuje na Slovensku ale odchádza do zahraničia. KSS tento stav považuje za tragédiu Slovenska.
-    Po rozbití jednotných roľníckych družstiev a po reštriktívnych opatreniach z Bruselu po našom vstupe do Európskej únie, nastal úpadok produkcie poľnohospodárstva.

Výsledkom toho sú:
-    nízke platy,
-    nedostatok financií na školstvo, vedu, zdravotníctvo, dôchodky, sociálne služby a kultúru,    
-    úpadok vedecko-technickej základne, kultúry a morálky,
-    zastavenie výstavby bytov, škôl a nemocníc,
-    úpadok životnej úrovne a vzrastajúci počet obyvateľov pod hranicou chudoby,
-    nezamestnanosť niekoľko 100 000 ľudí,
-    strata sociálnych istôt,
-    nárast kriminality.

Všeobecná ekonomická, kultúrna a morálna devastácia Slovenska stále pokračuje, ako výsledok zákonov kapitalizmu – voľného trhu, neobmedzeného súkromného vlastníctva a liberalizáciu demokracie maximálneho zisku. Dôkazom toho sú: viac ako dvojnásobný nárast trestných činov, vrážd, násilných trestných činov. Niekoľkonásobný nárast prepadov, lúpeží, výpalníctva, predaja ľudí, narkománie a požívanie alkoholu.
Súčasné vlády za šestnásť rokov neboli schopné riešiť úpadok Slovenska.


KSS ponúka a chce:

Komunistická strana Slovenska ako jediná skutočne ľavicová strana na Slovensku ponúka riešenie tejto ťažkej situácie. Ponúka program systémových zmien, ktoré majú priniesť ozdravenie hospodárstva, rast životnej úrovne, sociálne istoty, ekonomický, kultúrny a morálny rozvoj Slovenska.
Poslanci za KSS ako predkladatelia alebo spolu-predkladatelia v súlade s programom KSS predložili do Národnej rady (do 11.12.2005) 20 návrhov zákonov alebo noviel zákonov, z ktorých 3 zákony a jedna novela zákona boli prijaté. Vinou koaličných poslancov neboli prijaté v Národnej rade dôležité zákony navrhované poslancami za KSS, ako napríklad zákon o odstránení úžery, o odstránení korupcie, o prešetrení privatizácie a reštitúcií, o zákaze ďalšej privatizácie, o imperatívnom mandáte poslancov, o odškodnení občanov nebankovými subjektami, atď.
Týmito návrhmi zákonov sme chceli zastaviť a zvrátiť tragédiu Slovenska – výpredaj majetku do zahraničia, obrovskú zadlženosť, využívanie lacnej pracovnej sily občanov Slovenska v cudzích podnikoch, úpadok morálky a kultúry. Chceme zastaviť vykorisťovanie našich občanov. Chceme rozvíjať vzdelanosť, vedu a kultúru. Za dlhodobý cieľ považujeme vytvoriť vyspelú sociálne spravodlivejšiu spoločnosť, ktorá by viedla k socializmu, kde by mal každý občan právo na plnohodnotný, slobodný a dôstojný život.


Chceme zabezpečiť:
-     prácu každému, kto chce a môže pracovať,
-    dôstojné bývanie pre každého občana,
-    podporovať výstavbu dostupných družstevných alebo nájomných bytov, aby na Slovensku nebolo ani jedného bezdomovca a žobráka,
-    fyzickú bezpečnosť občanov, aby sa ľudia nebáli, že ich niekto zavraždí, okradne, vykradne im byt, auto, alebo sa im stratí dcéra či syn,
-    psychickú bezpečnosť občanov, aby všadeprítomná cudzia propaganda nenahrádzala vzdelanie a účelovo a jednostranne neovplyvňovala myslenie občanov,
-    dodržiavanie práv národnostných menšín na úrovni európskeho štandardu, súčasne budeme odmietať snahy o narušenie územnej celistvosti Slovenskej republiky,
-    dôsledné uplatňovanie slovenského národného záujmu na všetkých úrovniach v Európskej únii.
-    posilnenie váhy OSN pri riešení konfliktov. OSN musí byť suverénna organizácia, a preto nesmie byť pod vplyvom žiadnej mocnosti, pretože ju považujeme za významný nástroj svetovej politiky.

V centre pozornosti štátu bude rodina – základný článok spoločnosti a jej zdravý rozvoj. Chceme vytvárať podmienky pre mladomanželské pôžičky a ústretové kroky k výchove, vzdelávaniu a zdravému rozvoju mladej generácie.
Vzdelanostná úroveň spoločnosti bude hlavný pilier jej rozvoja.
V duchovnom živote budeme vychádzať z koncepcie tolerantnosti, duchovnej slobody, slobody náboženstva a práva na vlastný názor bez výnimky.
Našim cieľom je – svet bez zbraní a násilia, založený na porozumení a rešpektovaní národov a kultúr. Sme za vystúpenie Slovenskej republiky z NATO. Sme za celoeurópsku bezpečnosť, na ktorej sa budú podieľať všetky štáty Európy. Presadzujeme systém rovnakej bezpečnosti pre všetky krajiny.
Chceme žiť v strednej Európe ako suverénny zvrchovaný štát s dobrými susedskými a medzinárodnými vzťahmi, založenými na rovnoprávnom partnerstve.Zdroje pre splnenie programu KSS:

Za hlavný zdroj hodnôt KSS považuje občanov Slovenska, ich múdrosť, pracovitosť a schopnosť budovať si svoj domov, ktorí sa spoliehajú pri rozvoji vzdelanosti, ekonomiky a kultúry najmä na vlastné sily. V tomto im chceme vytvoriť optimálne podmienky.

Aby KSS splnila program, je potrebné:

-    Štát musí vlastnil viac ako 50% majetku v rozhodujúcich a strategických podnikoch, prírodných zdrojoch a peňažných ústavoch. Zisky z ekonomiky musia ostávať na Slovensku. KSS je za pluralitnú, sociálne orientovanú demokratickú spoločnosť, v ktorej spolu koexistujú tri formy vlastníctva: štátne, družstevné a súkromné, pričom štátne vlastníctvo pokladá za najvýznamnejšie pre plnenie úloh štátu.
-    Zaviesť komplexnú, centrálne riadenú hospodársku politiku, aby sa využívali domáce výrobné zdroje, domáce suroviny, tvorivý potenciál a pracovitosť občanov pre blaho Slovenska a nie pre zahraničný kapitál.
-    Oživiť národné hospodárstvo prostredníctvom moderných investícií do štátnych podnikov.
-    Zachovať družstevnú veľkovýrobu ako záruku prosperujúceho poľnohospodárstva. Podporiť vytváranie agro–priemyselne–obchodných komplexov, kde od výroby až po predaj sa budú využívať domáce zdroje.
-    Obmedziť dovoz subvencovaných poľnohospodárskych výrobkov, pretože ich dovoz porušuje zákony trhovej ekonomiky Európskej únie a Ústavu Slovenskej republiky.
-    Chrániť domáci trh a zvýhodňovať slovenských výrobcov.
-    Presadiť daňovú reformu, progresívnu daň z príjmu s vyšším daňovým zaťažením luxusných výrobkov, neproduktívneho a nadštandardného majetku a monopolných výrobcov.
-    Podporovať drobné a stredné podnikanie.
-    Presadzovať zamestnanecké podnikové rady a podporovať účasť zamestnancov na riadení podnikov, kde má väčšinu štát.
-    Zabrániť, aby Slovensko bolo len hračkou v záujmoch medzinárodných korporácií bez vlastnej ekonomickej, politickej a kultúrnej suverenity.


Ciele KSS v politickom systéme

Komunistická strana Slovenska ako nová a jediná skutočne ľavicová strana na Slovensku bola znovu založená v roku 1992. Chce nadviazať na všetky úspechy a pozitíva budovania socializmu na Slovensku. Chce sa vyvarovať chýb, nedostatkov a nedemokratických praktík bývalej KSČ.
KSS odmieta kapitalistický systém, kde zásada maximálneho zisku je prioritou pred dôstojným životom občana. Odmietame kapitalistický systém, ktorý vytvára veľkú sociálnu nerovnosť, vykorisťovanie, kde bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú, kde trhový mechanizmus maximálneho zisku sa uplatňuje aj v kultúre, v zdravotníctve a v sociálnom zabezpečení.
KSS nepovažuje kapitalistický neoliberálny systém súkromných korporácii, ktoré prostredníctvom majetku ovládajú svet za vhodný pre ďalší rozvoj našej civilizácie.
 Za dlhodobý cieľ považujeme postupne vytvoriť vyspelú sociálne spravodlivejšiu spoločnosť, ktorá by viedla k socializmu. Cieľom je rešpektovanie práv každého občana na plnohodnotný a dôstojný život bez výnimky.


K tomu je potrebné:

-    Zaviesť systémové zmeny pre posilnenie úlohy štátu a centrálneho riadenia, reprivatizáciu strategických a významných podnikov, prírodných zdrojov a médií, ktoré prinesú zdroje na ozdravenie hospodárstva, rast životnej úrovne, na zabezpečenie sociálnych istôt, na ekonomický, kultúrny a morálny rozvoj Slovenska.
-    Vytvoriť slobodnú, občiansku, pluralitnú spoločnosť, založenú na socialistickej parlamentnej demokracii, spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať sociálnu spravodlivosť a dôstojný život pre všetkých občanov.
-    Dôkladné dodržiavanie ľudských práv a slobôd občanov, aby sa občania podieľali na správe verejných vecí a niesli aj zodpovednosť za stav spoločnosti.
-    Rovnosť občanov pred zákonom. Zaručiť vymáhateľnosť práva, aby demokratické práva občanov nezáviseli od ich majetku.
-    Pluralitné zastúpenie vo vedení všetkých politických a nepolitických orgánov. Uzákoniť pomerné zastúpenie poslancov vo funkciách vo všetkých orgánoch parlamentu a v zastupiteľských orgánoch.
-    Zvýšiť zodpovednosť štátu a celej verejnej správy za politiku, ekonomiku a kultúru.


Ciele v hospodárskej politike KSS

KSS pokladá vzdelanosť, modernizáciu, rozvoj domácej – slovenskej ekonomiky a kultúry za hlavné zdroje rozvoja spoločnosti. Nepovažuje za ne zahraničných poradcov ani zahraničné korporácie. Sme za zahraničné investície v prípade, že prinesú progresívne technológie a „know how“, ktoré ostanú na Slovensku. Cieľom hospodárskej politiky je zvyšovanie životnej úrovne, plnohodnotný a dôstojný život všetkých občanov a nie iba pre benefit úzkej menšiny. KSS vychádza z názoru, že neobmedzené súkromné vlastníctvo, medzinárodný finančný a priemyselný kapitál sú hlavným zdrojom sociálnej nerovnosti, vykorisťovania, korupcie, kriminality, rasizmu, narkománie a vojen.
Chceme zastaviť vykorisťovanie občanov Slovenska zahraničnými korporáciami a kapitálom.


Z toho dôvodu:

1. Štát musí vlastniť viac ako 50% majetku v rozhodujúcich a strategických podnikoch, prírodných zdrojoch a peňažných ústavoch. Aby zisky z ekonomiky ostávali na Slovensku pre tých občanov, ktorí ich vyprodukovali. KSS bude presadzovať prijatie zákona o prešetrení privatizácie, výsledkom ktorého by bola reprivatizácia až 60-70% sprivatizovaného majetku a prijatie ústavného zákona o štátnom vlastníctve viac ako 50% majetku v rozhodujúcich a strategických podnikoch, prírodných zdrojoch a peňažných ústavoch. Štátne vlastníctvo v týchto podnikoch by sa malo dosiahnuť  skúpením ich majetkovej podstaty.
-    Štát musí mať rozhodujúci vplyv v mienkotvorných médiách, aby sme mohli zabezpečiť a ochrániť vlastnú ekonomickú, kultúrnu a morálnu identitu spojenú s dôstojných životom našich občanov.
-    Zaviesť komplexnú, centrálne riadenú hospodársku politiku, aby sa využívali domáce výrobné zdroje, domáce suroviny, tvorivý potenciál a pracovitosť občanov pre blaho Slovenska a nie pre zahraničný kapitál. Nechceme si ďalej ničiť hospodárstvo „demokraciou“ voľného trhu. Chceme zvrátiť ekonomickú závislosť Slovenska na zahraničí. Chceme zvrátiť ďalšie zadlžovanie Slovenska koncepčným riadením exportu a importu a odstránením korupcie a štátneho diletantstva.
- Vláda musí vládnuť v štáte, ktorému patrí rozhodujúci majetok v krajine, prírodné zdroje, peňažné ústavy a mať vplyv v médiách. V tedy bude mať zdroje na efektívne vládnutie a rozhodovať o osude občanov, môže efektívne ovplyvňovať nezamestnanosť, životnú úroveň, kultúru a morálku. Len taká vláda môže efektívne eliminovať mafie, korupciu a kriminalitu. Naproti tomu vláda, ktorá vládne v štáte, ktorého majetok patrí zahraničiu, je len v úlohe správcu cudzieho majetku. Má možnosť rozhodovať len v hraniciach, ktoré jej povolí vlastník majetku, ktorý v skutočnosti vládne. Jasne to ukazujú fakty o rozvoji Slovenska za posledných 16 rokov. Vedecké analýzy hovoria, že až 80% populácie podľahne propagande. Preto vláda, ktorá vládne v štáte, ktorého mienkotvorné médiá vlastnia cudzinci, nemôže ovplyvňovať verejnú mienku občanov na Slovensku v takej miere, ako to robia cudzinci.
- Orientovať sa na rozvoj veľkých, rozhodujúcich a strategických podnikov, ktoré spolu s prírodnými zdrojmi, peňažnými ústavmi postupne prinavrátiť štátu, vrátane jeho rozhodovacej právomoci. Dlhodobým cieľom KSS nie je nútené vyvlastňovanie, ale cieľavedomé budovanie verejného a samosprávneho spoločenského sektora, v ktorom by mal každý zamestnanec príležitosť plniť rolu vlastníka.
- KSS je za pluralitnú, socialisticko-demokratickú spoločnosť, v ktorej spolu koexistujú tri formy vlastníctva: štátne, družstevné a súkromné, pričom štátne vlastníctvo pokladá za najvýznamnejšie pri plnení úloh štátu. Sme toho názoru, že pre niektoré odvetvia hospodárstva, ako napríklad pre tretí sektor, je výhodné mať súkromné vlastníctvo, naproti tomu, štát by mal mať väčšinový podiel v majetku veľkých, rozhodujúcich a strategických podnikov a významných inštitúcií.
- Rozvoj vedy a výskumu má byť jednou z hlavných podmienok rozvoja vyspelej spoločnosti. Preto chceme zabrániť rozkladu výskumno-vývojovej základne a zabezpečiť jej rast, funkčnosť a stabilitu.

2. Našim cieľom je zaviesť komplexnú plánovanú, centrálne riadenú hospodársku politiku, aby sa využívali výrobné zdroje, domáce suroviny, tvorivý potenciál a pracovitosť občanov Slovenska  pre blaho Slovenska a nie pre zahraničný kapitál. Nechceme si ďalej ničiť hospodárstvo neoliberálnou „demokraciou“ voľného trhu. Chceme odstrániť korupciu a diletantstvo v riadení hospodárstva. Budeme znižovať zadĺženosť štátu a zahraničné úvery orientovať do budovania infraštruktúry a moderných technológií, ktoré prinesú „know how“. V komplexnej plánovanej centrálne riadenej hospodárskej politike zakorporujeme zamestnanosť pre všetkých, ktorí chcú pracovať.

-    KSS v tejto téze vychádza z faktu, ktorý vyplýva z vývoja Slovenska za posledných šestnásť rokov, že plánovaná, komplexná centrálne riadená hospodárska politika je efektívnejšia pre hospodársky rozvoj Slovenska ako divoký „voľný trh“. Jasne to dokladujú údaje o vývoji hospodárstva Slovenska za posledných 60 rokov.
-    Budeme chrániť vnútorný trh, domácu výrobu a cielene podporovať výrobu a vývoz tovarov s vyššou pridanou hodnotou.
-    Chceme zachovať družstevnú veľkovýrobu ako záruku prosperujúceho poľnohospodárstva. Podporiť vytváranie agro–priemyselne–obchodných komplexov, kde od výroby až po predaj budú využívané domáce zdroje. Obmedziť dovoz subvencovaných poľnohospodárskych výrobkov a podporiť domáce potravinové reťazce. Dosiahnuť, aby sa poľnohospodárstvo vrátilo na cestu zabezpečovania potravinovej sebestačnosti Slovenska .
-    Požadovať ochranu poľnohospodárskej pôdy, lesov a vodných zdrojov. Nedovoliť, aby pôda, lesy a vodné zdroje boli vykúpené zahraničnými podnikateľmi.

 

Ciele KSS v sociálnej politike

Pre zdravý rozvoj spoločnosti je nevyhnutne potrebné, aby jej členovia mali zabezpečené sociálne istoty. Aby štát mohol zabezpečovať sociálne istoty a dôstojný život všetkých občanov musí mať zdroje, ktoré získa uskutočňovaním hospodárskej politiky ako je uvedené vyššie.  

1.    Vzdelanie:
- Vzdelanosť spoločnosti považujeme za hlavný pilier jej rozvoja. Preto chceme podporovať školstvo a vedu, aby úroveň výchovy a vzdelávania mládeže bola na svetovej úrovni. Budeme zabezpečovať rozvoj osobnosti učiteľa, dáme spoločenské a hmotné postavenie učiteľom aké im a celkove vzdelaniu právom patrí.
- Hlavný základ vzdelávacej sústavy majú tvoriť štátne školy financované zo štátneho rozpočtu. Sme za bezplatné školstvo na všetkých úrovniach. Súkromné školy majú byť  financované len zo súkromných zdrojov. Na stredných a vysokých školách vytvoriť účinný systém prospechových a sociálnych štipendií. Zvýšiť podporu umeleckým, športovým a talentovým školám. Zabezpečiť finančnú dostupnosť rozvíjania talentu mladých ľudí v umeleckých, športových a záujmových krúžkoch.
- Vzdelanosť musí vychádzať z vedeckých poznatkov, musí viesť k úcte k životu, človeku, mravnosti, národným a kultúrnym tradíciám, k ochrane ekosystému, k úcte k iným národom a národnostiam a mierovému spolunažívaniu rôznych rás a civilizácií. Zároveň má zabezpečovať poznanie škodlivosti rasizmu, fašizmu, xenofóbií a vykorisťovania.
- Zabezpečiť podmienky pre rozvoj vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov na vysokých školách v spolupráci s výrobnými podnikmi.
- Zabezpečiť štátny program celoživotného vzdelávania každého občana, ktorý má oň záujem.
- Podporovať rozvoj materských škôl, ktoré majú slúžiť k predškolskej príprave.


2. Zamestnanosť:
- KSS pokladá niekoľkotisícovú nezamestnanosť za tragédiu Slovenska, ktorej negatívne dôsledky sa prejavujú a budú prejavovať v spoločnosti ešte veľa rokov. KSS považuje právo na prácu za jedno zo základných ľudských práv. Preto budeme zabezpečovať možnosť práce pre každého, kto chce pracovať. Plná zamestnanosť musí byť inkorporovaná v komplexnej centrálne riadenej hospodárskej politike štátu.
- Cielene podporovať rast ekonomiky v regiónoch s najväčšou nezamestnanosťou. Štátnym programom hospodárskej politiky i legislatívou zaistiť zamestnanie absolventom škôl.
- Budeme presadzovať aby podľa odporúčania Európskeho spoločenstva minimálna mzda tvorila 60 % z priemernej mzdy dosiahnutej v hospodárstve danej krajiny. (Na Slovensku v roku 2004 minimálna mzda bola len 34,1 % hrubej priemernej mzdy.)

3. Bývanie a rodina:
- KSS pokladá šťastný rodinný život za základ rozvoja spoločnosti a jednotlivca.
- Považujeme právo na bývanie za jedno zo základných ľudských práv. Vyriešenie bytových potrieb v spoločnosti je základom zdravého vývinu rodiny.  
- Preto je potrebné vypracovať dlhodobú koncepciu bývania, výstavby nových cenovo dostupných bytov a obnovu bytového fondu.
- Poskytovať mladomanželské pôžičky až do výšky 200 000 Sk za nízke úroky.
- Zvýšiť prídavky na detí.
- Budovať verejné bezplatne dostupné ihriská a športoviská pre mládež.
- Podporovať rovnoprávne postavenie žien, ich účasť na riadení spoločnosti a slobodné rozhodovanie o materstve.
- Zabezpečiť fyzickú bezpečnosť občanov. Lepšie zabezpečiť ochranu štátnych hraníc proti zločincom a pašerákom drog, tvrdšie postihovať zločiny v súvislosti s drogami, násilnými trestnými činmi, organizovanými mafiami a korupciou.
- Zabezpečiť psychickú bezpečnosť občanov. Chceme zabezpečiť, aby všadeprítomná cudzia propaganda nenahrádzala vzdelanie a výchovu a účelovo jednostranne neovplyvňovala myslenie občanov. Uzákoniť skutočne pluralitný systém informovanosti v médiách. Budeme rozvíjať domácu regionálnu  kultúru, podporovať ochranu  ľudových tradícií, národných zvyklostí a obyčajov.
-    V duchovnom živote budeme vychádzať z koncepcie tolerantnosti, slobody náboženstva a práva na vlastný názor bez výnimky. Sme proti preferovaniu akéhokoľvek svetonázoru, budeme ho pokladať za čisto osobnú a nedotknuteľnú záležitosť. KSS podporí odluku cirkvi od štátu.


4. Zabezpečiť právo dôchodcov na dôstojný život.
 - KSS je za jednotnú štátnu sociálnu poisťovňu.
- Sme proti tomu, aby súkromné spoločnosti pre seba vytvárali maximálny zisk z dôchodkov. Sme proti tomu, aby kapitalizačný druhý pilier dôchodkového zabezpečenia bol povinný.
- Podporíme automatickú a plnú valorizáciu dôchodkov dva razy do roka, podľa zvyšujúcich sa životných nákladov dôchodcov, zľavy pre dôchodcov v prípade cestovania, služieb a účasti na kultúrnych a športových podujatiach. Odmietame návrh na predĺženie vekovej hranice pre odchod do dôchodku.
- Sme za zosúladenie dôchodkov spred a po roku 2004.

4. Zdravotníctvo:
-    Sme za štátne, bezplatné zdravotníctvo pre všetkých na základe všeobecného zdravotného poistenia. Vytvoríme sieť zdravotníckych zariadení, ktoré nebudú privatizované.
-    KSS pokladá kapitalistický princíp voľného trhu a maximálneho zisku v zdravotníctve za neprijateľný. Tento princíp diskriminuje chudobných občanov.
-    KSS je za koexistenciu štátnych a súkromných zdravotníckych zariadení.
-    Vytvoríme jednotnú štátnu všeobecnú zdravotnú poisťovňu, jednotný štátny nákup liekov a zdravotníckych zariadení pre štátne zdravotníctvo.
-    Vypracujeme program štátneho financovania preventívnych zdravotníckych programov.
-    Spravodlivejšie oceníme prácu lekárov, stredného a pomocného personálu.
-    Súhlasíme, aby nadštandardné zdravotné služby budú hradiť pacienti.5. Kultúra:
- Zvýšime kultúrnu úroveň spoločnosti, dôsledným dodržiavaním zákonov o vysielaní a retransmisii, zákona o Slovenskej televízii, podporou verejnoprávnych elektronických a printových médií. Pripravíme legislatívu, ktorá zabezpečí prioritu kultúry pred nekultúrou.
- Budeme garantovať dostupnosť hodnôt umenia, literatúry, kultúrneho dedičstva a kultúrnej vzdelanosti najširším vrstvám občanov bez ohľadu na ich majetkové možnosti.
- Budeme chrániť a podporovať národnú kultúru, obnovovať kultúrne a historické pamiatky, presadzovať, aby pôvodné kultúrne zariadenia slúžili kultúre.
- Zabezpečíme financovanie a vplyv verejnoprávnych médií na Slovensku. Budeme dbať, aby sa v médiách dôsledne dodržiavali zásady plurality, demokracie a objektívneho informovania, zvýšila kultúrna úroveň programov vysielaných v médiách. Nedovolíme prezentovať programy, ktoré degradujú ľudskú dôstojnosť, humanitu a základné životné a civilizačné  štandardy.    
- Vytvoríme a finančne budeme podporovať strediská voľného času, kultúrnu, športovú a inú záujmovú činnosť dostupnú pre každého.
- Nedovolíme reklamu podporujúcu fajčenie, používanie alkoholu a reklamy, ktoré pôsobia negatívne na mentálny rozvoj dieťaťa.

6. Kriminalita:
-    Posledné roky sa na Slovensku niekoľkokrát zvýšil počet vrážd, násilných trestných činov a lúpeží, rozšírili sa zločiny, ktoré sme pred rokom 1989 nepoznali. Napríklad narkománia, nájomné vraždy, výpalníctvo, únosy detí, detská prostitúcia alebo obchod s ľuďmi. Základom týchto kriminálnych javov je kapitalizmus, narastanie sociálnych rozdielov, úpadok kultúry a presadzovanie mocenských záujmov jednotlivých skupín. KSS svojim programom chce odstrániť podhubie, ktoré produkuje a živí kriminalitu, t.j. kapitalizmus.

Preto sme pripravení:
- Znížiť sociálne rozdiely. V roku 2004 52,3% z objasnených prípadov celkovej kriminality spáchali nezamestnaní.
- Zlepšiť legislatívu. Štátne vlastníctvo môže efektívne eliminovať mafie, korupciu a organizovaný zločin.
- Zlepšiť prevenciu.


Ciele zahraničnej politiky KSS

Zahraničná politika KSS sa riadi princípom priateľského spolunažívania rôznych kultúr a civilizácií. Naším cieľom je mierový svet bez zbraní, násilia a vykorisťovania. Chceme byť súčasťou novej mierovej svetovej civilizácie. Chceme žiť v strednej Európe ako suverénny nezávislý štát s dobrými susedskými a medzinárodnými vzťahmi.
 
-    V rámci týchto princípov chceme zabezpečiť životné záujmy občanov Slovenska v podmienkach globalizácie a európskej integrácie. Budeme hájiť nezávislosť, štátnu zvrchovanosť a územnú celistvosť štátu, obranu  obyvateľov  a majetku Slovenska.
-    Sme za vystúpenie Slovenskej republiky z NATO a jeho rozpustenie. Sme za celoeurópsku bezpečnosť, v ktorej budú všetky štáty Európy. Budeme usilovať o obnovenie pôvodného poslania OBSE ako univerzálnej európskej bezpečnostnej organizácie. Budeme presadzovať, aby celoeurópska bezpečnosť bola súčasťou celosvetovej bezpečnosti pod patronátom OSN.
-    Sme proti diskriminačnému vplyvu Európskej únie ku Slovensku v prípade dotácii do poľnohospodárstva, k odstaveniu jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice a práva občanov Slovenska na pohyb a zamestnanie v štátoch Európskej únie.
-    Dôsledne uplatňovať slovenský  národný záujem v štruktúrach Európskej únie.
-    Sme za vytváranie hlbších medzinárodných väzieb aj mimo rámca EU.
-    Budeme podporovať nadštandardné vzťahy s Českou republikou za účelom ďalšieho zbližovania občanov Českej a Slovenskej republiky.
-    Žijeme vo svete zvýšeného výskytu ozbrojených konfliktov a zbraní hromadného ničenia. Ich použitie by spôsobilo obrovské škody našej civilizácii. Preto budeme presadzovať mierové – diplomatické riešenie každého problému. Sme proti zámeru USA vybudovať systém protiraketovej obrany, ktorý znamená porušenie zmluvy ABM a prakticky roztáča nové kolo zbrojenia.
-    Každé nasadenie armády SR v cudzine budeme podmieňovať súhlasom NR SR a rozhodnutím Bezpečnostnej rady OSN.  
-    OSN považujeme za významný nástroj celosvetového kolektívneho politického rozhodovania. Sme za posilnenie jeho váhy pri riešení konfliktov na zásadách vzájomného rešpektovania a kolektívnej bezpečnosti. OSN musí byť suverénna organizácia, a nesmie byť pod vplyvom žiadnej mocnosti. Podporujeme rozhodujúcu úlohu OSN v boji s medzinárodným terorizmom v súlade s Chartou OSN.
- Presadzovať zodpovednosť nadnárodných korporácií za riešenie sociálnych, ekonomických a ekologických problémov, na ktorých majú svoj podiel.


Plnenie programu KSS v Národnej rade Slovenskej republiky v 3. volebnom období.

Poslanci za KSS v Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s programom KSS predložili (do 11.12.2005) nasledujúce návrhy zákonov a noviel zákonov:

Predložené návrhy zákonov:

1. Návrh zákona o odstránení úžery (číslo tlače, CPT 598, 1016, 1286)
2. Návrh zákona o prešetrení privatizácie a reštitúcie (číslo tlače, CPT 898, 1146).
3. Návrh zákona o nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989 (číslo tlače, CPT 956).
4. Návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady (číslo tlače, CPT 1310).
5. Návrh zákona o zákaze privatizácie strategicky dôležitých štátnych podnikov, akciových spoločností a majetku národno-štátneho záujmu (číslo tlače, CPT 1332).
6. Návrh ústavného zákona o neuplatňovaní poslaneckého mandátu v NR SR, keď poslanec odíde z klubu alebo zo strany za ktorú bol zvolený,  č. 460/1992 Zb. (číslo tlače, CPT 1390).


Predložené návrhy noviel zákonov:

1. Návrh novely zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z, ktorý odstraňuje sprísnenie kategorizácie invalidných dôchodcov (číslo tlače, CPT 831, 1176).
2. Návrh novely zákona o odstránení korupcie a tichých spoločností, č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (číslo tlače, CPT 957, 1333).
3. Návrh novely zákona o pamäti národa č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989. (číslo tlače, CPT 1017).
4. Návrh novely zákona o progresívnej dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (číslo tlače, CPT 1036, 1327).
5. Návrh novely zákona o zvýšení minimálnej mzdy č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde (číslo tlače, CPT 1039).
6. Návrh novely zákona o znížení dani z pridanej hodnoty na lieky a zdravotnícke pomôcky, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (číslo tlače, CPT 1070, 1326) ).
7. Návrh novely zákona o plularitnom vysielaní v Slovenskej televízii, č. 16/2004 Z. z.  (číslo tlače, CPT 1142).
8. Návrh novely zákona na zlepšenie podmienok zamestnanosti zdravotne postihnutých, č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (číslo tlače, CPT 1070).
9. Návrh novely zákona pluralite a objektivite zákona o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. (číslo tlače, CPT 1287).

Predložený návrh zákona kde poslanci za KSS v Národnej rade Slovenskej republiky boli spolu-predkladatelia:

1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov (číslo tlače, CPT 881,1128).

Prijaté zákony a novely zákonov, kde poslanci za KSS v Národnej rade Slovenskej republiky boli spolu-predkladatelia:

1. Novela zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi (číslo tlače, CPT 679).
2. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (číslo tlače, CPT 1282).
3. Ústavný zákon o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie (číslo tlače, CPT 673).
4. Novela zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. (číslo tlače, CPT 1283).


Záverom KSS vo svojom programe:

chce inšpirovať a iniciovať občanov, aby vyvodili adekvátne dôsledky z problémov a z neúspechov, ktoré zaznamenala pravicová politika na Slovensku po novembrovom prevrate v roku 1989.
Potreba riešiť tieto problémy je veľmi naliehavá. Voľbou nášho programu môžete sa aj Vy viac podieľať na formovaní budúcnosti našej krajiny, kde právo na plnohodnotný a dôstojný život musí mať každý občan.

Predkladáme svoj program Vám voličom:
-    svojim členom a sympatizantom,
-    mládeži oklamanej a zmanipulovanej sľubmi o  virtuálnej slobode a falošnej demokracii,
-    staršej generácii, ktorej odmenou za celoživotnú prácu je intolerancia a neúcta zo strany štátnych orgánov,
-    nezamestnaným, ktorých schopnosťami súčasný systém opovrhuje,
-    obyvateľom dedín prežívajúcim len vďaka svojej tvrdej práci a tradičnej skromnosti,
-    príslušníkom ozbrojených zložiek, ktorí zneužívaním a politickým ovplyvňovaním strácajú hrdosť na svoju prácu,
-    technickej inteligencii, ktorá nemá možnosť realizovať svoj myšlienkový potenciál,
-    umelcom všetkých žánrov, ktorých tvorivá činnosť je v súčasnosti nežiaduca,
-    pedagógom a lekárom, aby znovu získali možnosť plnohodnotne uzdravovať a vzdelávať národ,
-    pracujúcim, ktorým odobrali akúkoľvek ochranu a podporu a sú vydaní zvoli zamestnávateľov,
-    odborárom, podvádzaným vlastným vedením,
-    všetkým unaveným a znechuteným sústavnými spormi v politických štruktúrach, ktoré sa nevenujú výkonu svojej moci, obohacujú sa na úkor ekonomicky najslabších vrstiev a spoločného majetku ľudu vytváraného desaťročiami a ženú náš štát spolu s jeho obyvateľmi do všeobecného bankrotu, politickej a hospodárskej závislosti na cudzom kapitále.

Uchádzame sa o priazeň Vás všetkých v spoločnom záujme o dobro, slobodu a dôstojný život občana v našej slobodnej a suverénnej vlasti.

Vaša KSS

Komentárov
Vyhľadávanie
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anketa

Ste za znárodnenie strategického majetku?
 

Externé odkazy