Karol Ondriaš - voľby do Európskeho parlamentu, eurovoľby

O nás
Videogaléria Karola Ondriaša
Pýtali ste sa aktuálne otázky ohľadom volieb do Európskeho parlamentu
Vedecký životopis Tlačiť E-mail
Sobota, 16 Február 2008 16:07

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. pôsobil v rokoch 1977-1996 na Ústave experimentálnej farmakológie SAV, od roku 1997 po súčasnosť pôsobí na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. Je vedúcim vedeckým pracovíkom ústavu a vedúcim Laboratória vnútrobunkových iónových kanálov uvedeného ústavu.

Titul RNDr. obhájil v roku 1984 na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v odbore biofyzika a chemická fyzika.

Na matematicko-fyzikálnej fakulte získal v roku 1985 kanditátsku hodnosť v odbore biofyzika. V roku 1998 na uvedenej fakulte obhájil vedeckú hodnosť DrSc. v odbore biofyzika.

V rokoch 1988-1990 pôsobil na postdoktorálnom pobyte v odbore biofyzika na University of Connecticut v Spojených štátoch amerických. V rokoch 1992-1996 absolvoval pracovný pobyt v odbore elektrofyziológia na univerzite The Mount Sinai Medical Center v New Yorku. V rokoch 1995-1996 pôsobil ako Research Assistant Professor v odbore elektrofyziológia na univerzite The Mount Sinai Medical Center v New Yorku. V rokoch 1997, 1988, 1999, 2001, 2002 absolvoval jedno-dvojmesačné pobyty v odbore elektrofyziológia a bol hosťujúcim asistent profesorom na Columbia University v New Yorku.

Vedecké ocenenia:

  • Čestné uznanie za vynikajúcu vedeckú prácu. Udelil Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v roku 2000. 
  • Čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách. Udelila Slovenská akadémia vied v roku 2000.
  • Prémia za vedecký ohlas v kategórii prírodných vied. Udelil Literárny fond v roku 2002.

Riešiteľ troch zahraničných a šiestich domácich úspešne zrealizovaných vedeckých projektov. Člen Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied. Počet vedeckých publikácií v renomovanych časopisoch evidovaných v PubMed je 86, v SCOPUS je 88.  Celkový počet vedeckých publikácií: 103. Vedecký ohlas prác podľa Scopus: 1636 (5.10.2010).